1/ Sự tích Phật Địa Tạng Vương Bồ Tát – Phật Dia Tạng Vương Bồ Tát là ai?

Đức Phật Địa Tạng Vương Bồ Tát chính là một trong sáu vị Đại Bồ Tát quan trọng nhất của Phật giáo Đại Thừa.

Năm vị còn lại là: Phật Bà Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Phật Di Lặc Bồ Tát, Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát và Phổ Hiền Bồ Tát.

Phật Địa Tạng Vương Bồ Tát có đại nguyện nếu chưa độ hết chúng sanh trong Địa Ngục thì Ngài nguyện không chứng quả Bồ Đề, sẽ không thành Phật.

Tên gọi là Phật Địa Tạng Vương Bồ Tát nghĩa là an nhẫn, bất động tựa Đại Địa, tư duy kín đáo, sâu xa tựa kho tàng bí mật.

Chúng sinh tạo nghiệp vô lượng vô biên nên công trình cứu độ của Đức Phật Địa Tạng Vương Bồ Tát cũng vô biên vô lượng.

2/ Có nên thờ Phật Địa Tạng trong nhà?

Phật Địa Tạng Vương Bồ Tát được xem là giáo chủ cõi U Minh, Ngài là vị Bồ Tát hết mực yêu thương chúng sanh đau khổ trong Địa Ngục, Ngài còn là vị Bồ Tát bảo vệ vong linh trẻ em và các bào thai chết yểu.

Phật Địa Tạng Vương Bồ Tát cứu độ chúng sanh bao gồm nhiều công hạnh, trong đó có hạnh cứu độ chúng sanh tâm, giúp những người thờ cúng Ngài được hiển lộ bản tâm sáng suốt, thanh tịnh.

Chúng sanh nghe và niệm Phật Địa Tạng Vương Bồ Tát cách thành tâm chí kính, đảnh lễ Ngài sẽ được các lợi ích sau:

  • Trong cuộc sống hiện tại: được trí huệ lớn, có quỷ thần hộ vệ giúp tiêu trừ tai nạn, hiểm nguy, thoát khỏi bệnh tật, tội chướng.
  • Lúc lâm chung: tụng kinh Địa Tạng trong giai đoạn 49 ngày sau khi mất sẽ giúp vong linh sớm được siêu thoát.
  • Lợi ích trong kiếp sau: thoát khỏi thân nô lệ, kiếp nữ, có được thân xác xinh đẹp.
  • Đối với người thân quá vãng: giúp siêu độ, được gặp lại người thân.

Đã có nhiều trường hợp ghi nhận mơ thấy Phật Địa Tạng Vương Bồ Tát và những sự linh ứng đi kèm.

3/ Cách thờ Phật Địa Tạng nghiêm trang đúng mực:

Sau khi thỉnh, mua tượng Phật Địa Tạng Vương Bồ Tát gia chủ có thể gửi vào chùa để nhờ sư thầy làm lễ khai quang điểm nhãn, sau đó rước tôn tượng Đức Phật Địa Tạng Vương Bồ Tát về nhà và làm lễ an vị.

Bàn thờ Phật Địa Tạng Vương Bồ Tát phải trang nghiêm, hàng ngày được vệ sinh, dọn dẹp, thay hoa quả tươi thường xuyên để cúng dường Ngài.

Khi thờ Phật Địa Tạng Vương Bồ Tát, gia chủ phải thành tâm giữ gìn Ngũ Giới, giữ gìn thân – khẩu- ý trong sạch, không sát sanh, làm lành tránh dữ, tham thiền, lạy Phật hàng ngày..

Ngoài thờ tượng Phật Địa Tạng Vương Bồ Tát, gia chủ còn có thể thờ tranh Phật Địa Tạng : tranh đính đá Phật Địa Tạng Vương Bồ Tát, tranh thêu chữ thập Phật Địa Tạng Vương Bồ Tát… đều được, miễn là một lòng thành tâm chí kính, nương nhờ và mong mỏi lĩnh hội ngọn đèn trí tuệ của Ngài.

Mời quý Sư, thầy, cô, quý Phật tử hoan hỷ chiêm ngưỡng những hình ảnh tượng Phật Địa Tạng Vương Bồ Tát đẹp nhất do cơ sở điêu khắc Trần Gia tôn tạo.