1/ Đức Phật A Di Đà là ai?

Theo giáo lý Phật giáo, chúng sanh đang sống ở nơi không được thanh tịnh, ô uế, được gọi là cõi Sa Bà ( Ta Bà ) và phải chịu nhiều đau khổ, phiền não.

Nơi hàng triệu thế giới sẽ tập trung đến ở phía Tây cõi Ta Bà chính là thế giới Tây Phương Cực Lạc, nơi Đức Phật A Di Đà đang làm giáo chủ và thuyết pháp hóa độ chúng sanh.

Hết thảy chúng sanh đều có nguyện vọng được vãn sanh về cõi Tây Phương Cực Lạc, nơi đó sẽ được sống an vui, hạnh phúc, thoát khỏi khổ đau.

Đức Phật Bổn Sư Thích Ca nhận thấy nhân duyên của chúng sanh với Đức Phật A Di Đà nên đã giới thiệu Pháp Môn Tịnh Độ để chúng sanh hữu duyên tu tập.

2/ Đức Phật A Di Đà có thật không?

Chúng sanh biết đến Đức Phật A Di Đà thông qua lời giới thiệu của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trong kinh Bi Hoa, nên Đức Phật A Di Đà không phải là nhân vật lịch sử có thật ở cõi Ta Bà.

Bất kì ai thành tâm trì niệm hồng danh của Đức Phật A Di Đà sẽ giúp sinh vô lượng công đức và được vãn sanh về cõi cực lạc theo như 48 nguyện của Đức Phật A Di Đà.