06 Cách thức cúng dường Địa Tạng Bồ Tát và lợi ích đi kèm.

cung duong dia tang bo tat 4

06 Cách thức cúng dường Địa Tạng Bồ Tát và lợi ích đi kèm.

Địa Tạng Vương chính là vị Đại Bồ Tát với thệ nguyện rộng lớn, luôn dốc lòng cứu độ hết thảy các chúng sanh đau khổ nơi Địa Ngục tăm tối, Ngài còn là vị Bồ Tát rất thương yêu trẻ em và những những lữ khách phương xa… Bồ Tát Địa Tạng thường hiện thân vào cõi nhân gian, thiên giới và địa ngục để cứu độ chúng sanh.

cung duong dia tang bo tat 9

Việc tôn thờ Bồ Tát Địa Tạng và tu tập theo tấm gương sáng của Ngài, chuyên tâm tụng niệm danh hiệu của Ngài, chép kinh Địa Tạng… sẽ giúp gia chủ đc nhiều phước báu.

Dưới đây là những cách cúng dường Địa Tạng Bồ Tát sẽ giúp người tu tập được nhiều lợi ích:

  • Học kinh Địa Tạng 1 phẩm và dốc lòng tụng niệm là Pháp cúng dường Địa Tạng Vương Bồ Tát.
  • Chép kinh Địa Tạng cũng là 1 Pháp cúng dường Địa Tạng Vương Bồ Tát.
  • Khuyên bảo người khác tu tập theo Bồ Tát Địa Tạng cũng là một cách cúng dường cho Ngài.
  • Học thuộc Kinh Địa Tạng hay 1 phẩm, một bài kệ trong Kinh Địa Tạng thì công đức không thể miễn bàn.
  • Những ai chí tâm quy y Đức Địa Tạng thì từ kiếp này trở về sau sẽ không còn đoạ 3 ác đạo.
  • Những ai tạo vẽ tranh, tạo dựng tôn tượng Địa Tạng Bồ Tát sẽ được xa lìa sầu não.

Cúng dường Địa Tạng Bồ Tát phải dốc lòng giữ gìn thân, tâm, khẩu, ý với tấm lòng thành tâm chí kính, tham lành tránh dư để mong muốn học hỏi, lĩnh hội được những điều thiện lành từ ngài, đừng mong chờ phước báo, tài sản…

cung duong dia tang bo tat 2

XEM THÊM NHỮNG MẪU TƯỢNG PHẬT ĐỊA TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT ĐẸP NHẤT.

Trả lời