Quy y Địa Tạng Vương Bồ Tát là gì? Cách quy y Địa Tạng Bồ Tát.

quy y dia tang vuong bo tat 1

Quy y Địa Tạng Vương Bồ Tát là gì? Cách quy y Địa Tạng Bồ Tát.

1/ Quy y Địa Tạng Vương Bồ Tát là gì?

Bồ Tát Địa Tạng Vương rất được mười phương Chư Phật mến thương và ví Ngài như viên ngọc Mani quý giá ( vì chỉ có duy nhất 1 viên) trong mười Phương Chư Phật. Ngày nay, có rất nhiều Phật tử nguyện Quy y Địa Tạng Bồ Tát và noi theo hạnh nguyện của Ngài mà tu tập.

           => ĐỊA TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT LÀ AI? – SỰ TÍCH ĐỨC ĐỊA TẠNG BỒ TÁT

            => Có nên thờ Địa Tạng Vương Bồ Tát tại nhà? Cách thờ cúng Địa Tạng Vương Bồ Tát NÊN BIẾT.

            => 06 Cách thức cúng dường Địa Tạng Bồ Tát và lợi ích đi kèm.

Quy y Bồ Tát Địa Tạng hiểu nôm na là việc bỏ Ác, hành Thiện, bỏ Tà theo Chánh, quay về nương tựa vào Địa Tạng Vương Bồ Tát.

quy y dia tang vuong bo tat 2

Người quy y Địa Tạng Bồ Tát thường nghe niệm danh hiệu, tán thán, cúng dường Ngài, làm theo lời dạy bảo của Ngài thì không thể nghĩ bàn và sẽ được thật nhiều công đức và ích lợi như:

  • Đức Phật Thích Ca đã dặn trong Kinh Địa Tạng ( phẩm thứ 2) như sau: “chúng sanh chỉ cần làm lơi ích bằng sợi lông, mẩy tóc , Ngài Địa Tạng sẽ cứu độ cho . Huống gì ta đã quy y Ngài Địa Tạng , thể nào bị đọa ào 3 đường ác này? Ngài sẽ độ cho ta được nghe gặp nhiều điều hay từ đó phát tâm tinh tấn tu học theo điều Phật dạy, làm thiện tránh ác”.
  • Nếu người Phật tử niệm Phật vẫn chưa được vãn sanh về cõi Cực Lạc Tây Phương thì đã có pháp cúng dường, quy y Ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát sẽ được Ngài độ đời đời kiếp kiếp không đoạ Tam Đạo ( Địa Ngục, Ngạ Quỷ, Súc Sanh) vì trong phẩm thứ 12 trong Kinh Địa Tạng có ghi: phàm người chí tâm quy y Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát từ kiếp này về sau vĩnh viễn không bị đoạ vào Tam Đạo .
  • Phẩm thứ 6 trong Kinh Địa Tạng có ghi: Đa số Quỷ Thần đều là đệ tử của Bồ Tát Địa Tạng, Quỷ Thần rất cảm kích, hoan hỷ đối với những người tu hành chân thành, một lòng tụng niệm cung kính Chư Phật và đặc biệt là những người quy y Địa Tạng Vương sẽ được Quỷ Thần đi theo hộ vệ cho người đó.
  • Người quy y Địa Tạng Bồ Tát muốn được vãn sanh Cực Lạc sẽ được Ngài hỗ trợ cho nhất tâm bất loan mà sớm vãn sanh.
  • Người bị định nghiệp lôi kéo sẽ được Ngài thế mạng, giúp yên tâm tu hành tinh tấn và nhanh chóng đắc đạo.
  • Ngài sẽ cứu giúp nếu bị đoạ vào đường ác.

quy y dia tang vuong bo tat 4

2/ Cách quy y Địa Tạng Vương Bồ Tát.

Con nay tên…, Pháp Danh…, Nay con nghe trong Kinh Địa Tạng Phật tuyên thuyết, giảng nói về những sự không thể nghĩ bàn của Ngài khiến con nay rất cảm động và chân thật 1 lòng 1 dạ nay đối trước Đại Thánh Địa Tạng xin được phát lời nguyện này:
“.Con nguyện từ hôm nay trở đi trọn đời trọn kiếp đến tận cùng đời vị lai nhẫn cho đến ngày con thành Phật, con nguyện đời đời kiếp kiếp được quy y nương tựa nơi Ngài.
.Con nguyện đến tận cùng đời vị lai nhẫn đến ngày con thành Phật đời đời kiếp kiếp con nguyện sẽ dùng trăm ngàn phương tiện dẫn dắt khuyến dụ khiến cho hết thảy tất cả chúng sanh đồng biết đến Ngài và Quy y Ngài hầu làm cho tất cả chúng sanh đều được lợi ích lớn.
.Đại Thánh Địa Tạng! Con ngưỡng mong ngài rủ lòng đại từ bi thương xót mà chứng minh cho sự Quy y cùng lời nguyện này của con khiến con đời đời kiếp kiếp đều không bao giờ quên, hiện nay con là phàm phu ngu si vô trí nghiệp chướng sâu nặng,ngưỡng mong Đại Thánh rủ lòng từ bi thương xót con cùng hết thảy tất cả chúng sanh mà gia hộ cho con cùng hết thảy muôn loài đều được an lạc, mọi việc như ý, trí huệ mở mang,mọi nghiệp chướng thảy đều tiêu trừ,mau đạt được bổn tâm thanh tịnh, rốt ráo rồi đều sẽ mau chóng thoát ly sanh tử thành đạo Bồ Đề.”
Chư vị nếu không thuộc được có thể lấy giấy ra viết lại. Mỗi ngày quay mặt trước tượng Bồ tát chắp tay nhớ nghĩ đến bồ tát phát nguyện nếu ai chưa đủ duyên không có tượng Bồ Tát thì quay mặt về hướng nam mà phát nguyện (ko bỏ một ngày nào,ít nhất trong 1 năm.)
Cách phát nguyện như vậy phải thật tâm. Nếu thật tâm thật dạ thì lợi ích chẳng thể nghĩ bàn. Chính Tệ Nhân cùng nhiều chư vị đồng tu khác đều nương sự quy y cùng phát nguyện này mà đặt được những sự vi diệu khó thể tưởng tượng,mọi nguyện đều được như ý…..vv Những sự như vậy Tệ Nhân thật chẳng thể kể ra hết được,chỉ nguyện ai hành trì theo thì như ai ăn nấy no,uống nước nóng lạnh tự biết,quyết chẳng trọn hư dối hoặc nói quá sự thật,Kinh Địa Tạng Bổn Nguyện cùng trong Kinh Địa Tạng Thập Luân Phật có nói rất rõ và khuyên bảo chúng sanh đều nên phát tâm quy y cúng dường Ngài Địa Tạng thời đặng lợi ích không thể nghĩ bàn không có cùng tận.Nếu các việc lợi ích to lớn như trong Kinh đã thuyết là hư dối không thật thì Mười Phương Chư Phật và Phật Thích Ca đều thành Vọng Ngữ chỉ trừ kẻ không chí thành hoặc không thành tâm.
Nay Tệ Nhân tha thiết hy vọng ít nhất mỗi Phật Tử chúng ta đều nên y giáo phụng hành quy kính và nương tựa Quy Y với Bồ Tát Địa Tạng Như Lời Phó Chúc của Thích Ca Mâu Ni Phật dặn dò Bồ Tát Địa Tạng tới tận BA lần trước khi Phật nhập Niết Bàn đó là:
“Tất cả các loài chúng sanh Trời,Người,tám bộ chúng..vv trong đời tương lai sau này nay ta nay ân cần Phó Chúc cho Ông.Địa Tạng Bồ Tát…..Ông hãy nhớ nghĩ đến ta ân cần phó chúc đây mà gắng độ chúng sanh trong cõi Ta Bà nên đến khi Đức Phật Di Lăc ra đời,đều đặng giải thoát các điều khổ,gặp Phật,được Phật Thọ ký.”
Mỗi Phật Tử chúng ta Phát Nguyện Quy Y Bồ Tát rồi đều nên phát tâm lạy Bồ Tát 3 ngàn lạy để thể hiện lòng thành kính của mình tới Bồ Tát được vậy Tệ Nhân quyết chắc quý vị sẽ lần lần cảm nhận được sự thay đổi tốt đẹp lên hằng ngày trong cuộc sống của chúng ta.(3000 lạy thật ra rất dễ mỗi ngày lạy 100 lạy thì 1 tháng là xong,nếu 50 lạy mỗi ngày là 2 tháng là xong rồi,chúng ta nên lạy trong vòng chậm nhất là Ba tháng kể từ khi phát nguyện Quy Y nương tựa với Bồ Tát)
Cầu nguyện cho hết thảy chư vị hết thảy đều được an ổn và sớm thành tựu mọi nguyện như ý.
A Di Đà Phật
Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát
Sau khi quy y Địa Tạng Vương Bồ Tát thì người quy y nên trì niệm danh hiệu Địa Tạng Vương, thờ tranh tượng Địa Tạng Vương, chép kinh Địa Tạng Vương… để thể hiện tấm lòng thành tâm hướng Phật.
quy y dia tang vuong bo tat 1

XEM THÊM NHỮNG MẪU TƯỢNG ĐỊA TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT ĐẸP NHẤT.

            => Câu chuyện tiền thân Địa Tạng Vương Bồ tát cứu mẹ khỏi Địa Ngục tăm tối.

            => Địa Tạng Vương Bồ Tát và Đường Tam Tạng có phải là một? Cách phân biệt các Ngài.

            => HỮU ÍCH – Phá Thai và Kinh Địa Tạng sám hối lỗi lầm phá thai.

            => KIẾN THỨC – Cầu bình an bằng Kinh Địa Tạng cho mẹ và thai nhi.

            => Kinh Địa Tạng hồi hướng cho người mới mất – Những điều nên biết!

            => Niệm Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát là gì? Ý nghĩa cầu Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát.

            => Quy y Địa Tạng Vương Bồ Tát là gì? Cách quy y Địa Tạng Bồ Tát.

            => Top 13+ hình vẽ Địa Tạng Vương Bồ Tát đẹp 2023.

            => TOP 35+ Hình ảnh chùa thờ Địa Tạng Vương Bồ Tát đẹp 2023.

            => Phát nguyện chép kinh Địa Tạng! Hướng dẫn chép kinh Địa Tạng.

            => Hướng dẫn cách chép hồng danh Địa Tạng Vương Bồ Tát.

Trả lời