Niệm Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát là gì? Ý nghĩa cầu Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát.

nam mo dia tang vuong bo tat 1

Niệm Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát là gì? Ý nghĩa cầu Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát.

Lợi ích và ý nghĩa cầu Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát:

Khi niệm Địa Tạng Vương Bồ Tát sẽ được công đức vô biên vì phàm bất cứ chúng sinh nào đang đau khổ hay gặp khổ nạn mà thành tâm trì niệm ” Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát ” thì sẽ được Ngài gia hộ, theo nguyện lực mà âm thầm cứu vớt khỏi bể khổ đến bến bờ an vui.

nam mo dia tang vuong bo tat 3

Theo Kinh Kim Cang Tam Muội, Đức Phật Thích Ca đã thuyết pháp cho đại chúng biết về công đức trì niệm danh hiệu Địa Tạng Vương Bồ Tát như sau:

“Vị Bồ Tát này chẳng thể nghĩ bàn, luôn vì đại từ cứu khổ chúng sanh. Nếu có chúng sanh trì kinh pháp này, trì danh hiệu Bồ Tát này thì sẽ chẳng bị đọa trong đường ác, hết thảy chướng nạn thảy đều trừ diệt. Nếu có chúng sanh trì kinh này, không còn tạp niệm khác, chuyên niệm kinh này, tu tập đúng pháp; Thì lúc bấy giờ Bồ Tát sẽ thường hóa thân để thuyết pháp, ủng hộ người ấy trọn chẳng buông bỏ; Khiến cho những người ấy mau đắc Vô Thượng Chánh Ðẳng Chánh Giác. Hàng Bồ Tát các ông nếu muốn giáo hóa chúng sanh thì đều nên dạy họ tu tập Ðại Thừa quyết định liễu nghĩa như thế này”.

nam mo dia tang vuong bo tat 4

Đức Phật Thích ca cũng nói trong Đại Thừa Đại Tập Địa Tạng Thập Luận Kinh :

“Giả sử có người trong trăm kiếp chí tâm quy y, xưng danh, niệm tụng, lễ bái, cúng dường các vị như Di Lặc, Diệu Cát Tường, Quán Tự Tại, Phổ Hiền… Là thượng thủ của các đại Bồ Tát Ma Ha Tát nhiều như cát sông Căng Già để cầu các sở nguyện; Thì chẳng bằng người trong khoảng một bữa ăn chí tâm quy y, xưng danh, niệm tụng, lễ bái, cúng dường Ðịa Tạng Bồ Tát để cầu các sở nguyện, mau chóng được mãn nguyện trọn vẹn.

Vì sao như thế? Ðịa Tạng Bồ Tát lợi ích, an lạc hết thảy hữu tình, khiến cho sở nguyện của các hữu tình được viên mãn. Ngài giống như châu Như Ý, cũng lại như kho tàng. Bậc Ðại Sĩ như thế vì muốn thành thục các hữu tình nên từ lâu đã tu đại nguyện đại bi kiên cố, dũng mãnh, tinh tấn hơn các vị Bồ Tát khác. Vì thế các ông phải nên cúng dường”.

nam mo dia tang vuong bo tat 1

Vì thế, khi chí tâm quy y, tụng niệm, lễ bái, xưng danh, cúng dường Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát để cầu các sở nguyện thì công đức niệm Địa Tạng Bồ Tát là thù thắng nhất:

  • Trong Kinh Địa Tạng, nếu ai có thể mỗi ngày đều niệm nghìn câu danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng và kéo dài nghìn ngày thì họ sẽ được Địa Tạng Vương Bồ Tát và các quỷ thần hộ vệ trọn đời trọn kiếp, thức ăn, y phục dư dả, không mắc các bệnh khổ, tai hoạ lìa xa và cuối cùng là được Địa Tạng Vương thọ ký.
  • Ai sắp sinh con trai, con gái mà trong bảy ngày trước đó niệm danh hiệu Địa Tạng Bồ Tát đủ 10.000 biến thì quả báo tai ương đời trước của đứa trẻ trong bụng được tiêu biến, đứa trẻ được thêm ăn vui, dễ nuôi, mau lớn và tăng trưởng thọ mạng lâu dài.
  • Những ai nằm mơ hay thấy những điều kinh hãi mà chí tâm trì niệm hồng danh Phật Địa Tạng Vương Bồ Tát đủ 10.000 biến thì những giấc mộng về sau đều vui vẻ, tốt đẹp.
  • Những người vì công việc mà gặp hoàn cảnh éo le, nguy hiểm đến tánh mạng, hãy nhất tâm niệm Phật Địa Tạng Vương Bồ Tát 10.000 biến thì sẽ được quỷ thần hộ vệ, mọi thứ độc hại sẽ không làm nguy hiểm và được an vui.

Có những cách niệm Phật Địa Tạng Vương Bồ Tát thường thấy là niệm hồng danh Địa Tạng Vương Bồ Tát (niệm danh hiệu ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát) hoặc niệm Kinh Địa Tạng Vương Bồ Tát.

Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát.

nam mo dia tang vuong bo tat 2

XEM THÊM NHỮNG MẪU TƯỢNG PHẬT ĐỊA TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT ĐẸP NHẤT.

One thought on “Niệm Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát là gì? Ý nghĩa cầu Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát.

  1. Pingback: CẬP NHẬT! Top 13+hình vẽ Địa Tạng Vương Bồ Tát đẹp 2023

Trả lời