Kinh Địa Tạng Vương Bồ Tát Bổn Nguyện – Nhân duyên, Hiếu nghĩa và Phổ độ chúng sinh lầm lạc.

bai kinh dia tang vuong bo tat bon nguyen 12

Kinh Địa Tạng Vương Bồ Tát Bổn Nguyện – Nhân duyên, Hiếu nghĩa và Phổ độ chúng sinh lầm lạc.

bai kinh dia tang vuong bo tat bon nguyen 12

Như trong bài viết trước Linh ứng Kinh Địa Tạng Vương Bồ Tát +27 tượng Phật Địa Tạng đẹp 2021 (tuongphattrangia.com), chúng ta đã tìm hiểu qua về Phật Địa Tạng Vương Bồ Tát và sự linh ứng của kinh địa tạng.

Vậy kinh Địa Tạng Bồ Tát bổn nguyện là gì? Kinh Địa Tạng Vương Bồ Tát trọn bộ có những gì? Cách đọc tụng kinh Địa Tạng bổn nguyện ở nhà như thế nào?

Các vị độc giả và Phật tử hãy cùng Điêu Khắc Trần Gia hướng về Đức Địa tạng Vương Bồ Tát và tìm hiểu về những vấn đề trên.

XEM THÊM MẪU TƯỢNG ĐỊA TẠNG ĐẸP NHẤT

I, Bổn Nguyện Đức Địa Tạng và Kinh Địa Tạng Vương Bồ Tát Bổn Nguyện:

Nếu chúng ta học, hiểu và thực hành đúng như lời Phật dạy sẽ đạt được công đức, phước báu thù thắng. Con đường giải thoát là con đường loại trừ tất thảy khổ đau, sinh tử, đem lại an lạc cho chúng sinh. Đó cũng là bổn nguyện của Đức Địa Tạng.

bai kinh dia tang vuong bo tat bon nguyen 13

Kinh Địa Tạng Bồ Tát bổn nguyện là một trong những bộ kinh Bắc truyền nói về công đức, oai lực của Bồ Tát Địa Tạng Vương. Từ vô lượng kiếp lâu xa về trước, Bồ Tát Địa Tạng đã phát lời nguyện rộng lớn cứu độ tất cả chúng sinh trong lục đạo luân hồi, khi nào địa ngục trống không, chúng sinh được độ thành Phật hết thì Ngài mới thành Phật.

II, Sự ra đời Địa Tang Vương Bồ Tát kinh: Nhân duyên Đức Phật thuyết kinh Địa Tạng Bồ Tát bổn nguyện:

bai kinh dia tang vuong bo tat bon nguyen 28

Sau khi sinh Thái tử Tất Đạt Đa bảy ngày, Thánh Mẫu Ma Da bỏ báo thân sinh về cõi trời Đao Lợi. Bấy giờ, khi Đức Phật sắp nhập Niết bàn, với lòng hiếu thảo của một đấng Thiên Nhân Sư, Ngài đã lên cung trời Đao Lợi thuyết Pháp báo đáp ân đức sinh thành của mẫu thân trong ba tháng an cư.

Đây là pháp hội vô cùng quan trọng, có sự hiện diện đông đủ của chư Phật và chư đại Bồ tát ở khắp mười phương.

Thêm vào đó là các chúng Trời, Rồng, Quỷ thần trong cõi Ta-bà và các cõi cũng đến dự pháp hội. Là Cha lành của bốn loài, không việc gì Đức Phật làm ngoài lợi ích chúng sinh. Ngài thương chúng sinh đời vị lai cang cường, khó độ mà rơi vào ba đường ác.

Vì thế, trong pháp hội này, Ngài đã phó chúc cho Bồ Tát Địa Tạng nhiệm vụ: “Nếu khi chúng nó có bị đọa vào đường dữ chịu nhiều sự thống khổ, thời ông nên nghĩ nhớ đến Ta ở cung Trời Đạo-Lợi ân cần phó chúc đây mà gắng độ chúng sanh, làm cho chúng sanh trong cõi Ta-Bà này đến lúc Phật Di-Lặc ra đời, đều đặng giải thoát khỏi hẳn các điều khổ, gặp Phật, được Đức Phật thọ ký”. (Phẩm thứ hai, Kinh Địa Tạng Bổn Nguyện).

III, Tôn chỉ, ý nghĩa kinh Địa Tạng Bồ Tát bổn nguyện:

Tôn chỉ của bộ kinh Địa Tạng Bồ Tát bổn nguyện trước nhất nói về Hiếu đạo.

Về những bổn phận, nghĩa vụ của người con đối với cha mẹ.

bai kinh dia tang vuong bo tat bon nguyen 29

Nêu lên những tội phúc, quả báo để chúng sinh đời hiện tại và vị lai biết nương theo lời Phật dạy tu tập giải thoát.

Ngoài ra, bộ kinh này còn mang ý nghĩa: độ sinh, bạt khổ và báo ân.

Độ sinh là độ chúng sinh trong cõi vô hình và cõi hữu hình.

Bạt khổ là dứt trừ khổ não cho chúng sinh trong các cõi. Báo ân là đền đáp ân đức của tứ trọng ân.

bai kinh dia tang vuong bo tat bon nguyen 26

Xuyên suốt bộ kinh là Hiếu đạo, cho nên kinh Địa Tạng Bồ Tát bổn nguyện còn gọi là Hiếu kinh.

IV, Nội dung kinh Địa Tạng Bồ Tát bổn nguyện:

Kinh Địa Tạng Vương Bồ Tát trọn bộ có 3 quyển.

1, Kinh Địa Tạng Bồ Tát bổn nguyện quyển thượng.

 • Phẩm Thứ Nhất: Thần Thông Trên Cung Trời Ðao Lợi
 • Phẩm Thứ Hai: Phân Thân Tập Hội
 • Phẩm Thứ Ba: Quán Chúng Sanh Nghiệp Duyên
 • Phẩm Thứ Tư: Nghiệp Cảm Của Chúng Sanh

2, Kinh Địa Tạng Bồ Tát bổn nguyện quyển trung.

 • Phẩm Thứ Năm: Danh Hiệu Của Ðịa Ngục
 • Phẩm Thứ Sáu: Như Lai Tán Thán
 • Phẩm Thứ Bảy: Lợi Ích Cả Kẻ Còn Người Mất
 • Phẩm Thứ Tám: Các Vua Diêm La Khen Ngợi
 • Phẩm Thứ Chín: Xưng Danh Hiệu Chư Phật

3, Kinh Địa Tạng Bồ Tát bổn nguyện quyển hạ

 • Phẩm Thứ Mười: So Sánh Nhơn Duyên Công Ðức Của Sự Bố Thí
 • Phẩm Thứ Mười Một: Ðịa Thần Hộ Pháp
 • Phẩm Thứ Mười Hai: Thấy Nghe Ðược Lợi Ích
 • Phẩm Thứ Mười Ba: Dặn Dò Cứu Ðộ Nhơn Thiên

Vậy Kinh Địa Tạng Vương Bồ Tát bổn nguyện gồm 13 phẩm và phần hồi hướng.

Là những giáo lý căn bản mà người tu học Phật cần nắm rõ trên lộ trình giác ngộ và giải thoát.

Người tu học Phật cần phải có tâm hiếu, vì “tâm hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật”.

Đồng thời phải biết bố thí, cúng dường, trì giới, thiền định, tu tập trí tuệ, thực hành Bồ Tát hạnh của Đức Địa Tạng Bồ Tát, tin sâu nhân quả – nghiệp báo để độ mình, độ người và độ chúng sinh.

bai kinh dia tang vuong bo tat bon nguyen 2

Đại đức Thích Trúc Thái Minh chia sẻ: “Kinh Địa Tạng là bộ kinh Đại thừa rất quan trọng đối với Phật giáo, Phật tử Đại thừa, là bộ kinh có thể để đầu giường, được chúng ta thường học, nghe và thực hành, dạy rất nhiều điều cụ thể cho chúng ta, việc âm việc dương, gọi là âm dương lưỡng lợi. Nhưng xuyên suốt, trọng tâm của bộ kinh Địa Tạng là tinh thần hiếu đạo và độ sinh. Hiếu đạo và độ sinh cũng là một, có hiếu đạo mới có độ sinh. Chữ hiếu là trung tâm của Phật đạo. Hiếu không chỉ với mẹ cha hiện đời, mà hiếu với mẹ cha nhiều kiếp, tức là hiếu với tất cả chúng sinh. Tinh thần hiếu này mới là hiếu của Phật. Cho nên, kinh Địa Tạng nói về bản tâm của chúng ta. Tâm của chúng ta phải gieo trồng hạt giống hiếu hạnh. Hạt giống hiếu hạnh này là hạt nhân để thành Phật. Chúng ta phải nêu cao đạo lý hiếu hạnh, tri ân. Xã hội nào cũng thế, kể cả thời kỳ không có Phật Pháp, đạo hiếu còn tồn tại thì chúng ta cũng coi như có Phật Pháp. Những người con hiếu đạo sau này sẽ được vào trong chính Pháp”.

V, Lợi ích hành trì kinh Địa Tạng Bồ Tát bổn nguyện

Xuyên suốt bộ kinh Địa Tạng, Đức Phật dạy cho chúng ta những phương pháp tu tập để chuyển hóa khổ đau, mang lại an lạc thật sự cho chúng sinh.

Trong kinh Địa Tạng, Đức Phật dạy biết hiếu thuận, bố thí, cúng dường, trì giới… thì sẽ được lợi ích tốt đẹp.

Người nào thực hành đúng như lời Phật dạy trong kinh Địa Tạng sẽ được nhiều lợi ích như chư Thiên gia hộ, tăng trưởng phước báu, có tài sản giàu có, không bị bệnh tật, không bị trộm cắp, được mọi người tôn kính, gieo nhân thành tựu Bồ Đề… và cuối cùng thành tựu quả vị Phật.

Hiếu thảo với cha mẹ là điều mà người con nào cũng nên học và khắc ghi.

bai kinh dia tang vuong bo tat bon nguyen 7

Như vậy, những điều căn bản trong kinh Địa Tạng Bồ Tát bổn nguyện, nếu chúng ta học, hiểu và thực hành đúng như lời Phật dạy sẽ đạt được công đức, phước báu thù thắng.

Con đường giải thoát là con đường loại trừ tất thảy khổ đau, sinh tử, đem lại an lạc cho chúng sinh.

Đó cũng là bổn nguyện của Đức Địa Tạng.

Mong rằng những ai đã có duyên với Phật Pháp sẽ kiên tâm hành trì vững bước trên con đường giác ngộ cho đến ngày thành tựu đạo quả giải thoát.

VI, Cách tụng kinh Địa Tạng Vương Bồ Tát tại gia:

Ngoài việc nghe tụng, đọc Kinh Địa Tạng Vương Bồ Tát tại chùa, quý Phật tử cũng có thể thờ tụng và đọc tại nhà.

Đặc biệt trong các ngày lễ lớn như Lễ Vu Lan báo hiếu, tụng kinh Địa Tạng bổn nguyện để hồi hướng và làm tròn hiếu nghĩa với đức sinh thành.

Vào dịp tháng 7 âm lịch, việc đọc kinh Địa Tạng Vương Bồ Tát bổn nguyện để giúp các linh hồn trong cõi u linh và các linh hồn không nơi nương tựa nhanh chóng được giải thoát.

Quý Phật tử có thể tìm mua Kinh Địa Tạng Bồ Tát bổn nguyện trọn bộ tại các Chùa, Nhà sách phật tử… Hoặc có thể tải kinh về.

Kinh Địa tạng bổn nguyện pdf: tại đây

Kinh Địa Tạng Bồ Tát bổn nguyện file word cũng được nhiều người chép lại.

Hoặc có thể nghe kinh Địa Tạng Bồ Tát bổn nguyện mp3. Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Thích Trí Tịnh hiện tại rất được nhiều người nghe

Để tỏ lòng thành kính với Địa Tạng Vương Bồ Tát, Quý Phật tử nên thỉnh cho gia đình một ảnh tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát.

Khi thỉnh ảnh tượng Địa Tạng Phật, Quý gia chủ nên lựa chọn ở những cơ sở có uy tín.

Điêu Khắc Trần Gia xin gửi tới một số hình ảnh tượng Phật Địa tạng do cở sở chúng tôi tôn tạo. Với tôn tượng trang nghiêm, sắc sảo sẽ là lựa chon cho Quý Phật tử

bai kinh dia tang vuong bo tat bon nguyen 34 bai kinh dia tang vuong bo tat bon nguyen 33 bai kinh dia tang vuong bo tat bon nguyen 32 bai kinh dia tang vuong bo tat bon nguyen 31 bai kinh dia tang vuong bo tat bon nguyen 30 bai kinh dia tang vuong bo tat bon nguyen 25 bai kinh dia tang vuong bo tat bon nguyen 24 bai kinh dia tang vuong bo tat bon nguyen 23 bai kinh dia tang vuong bo tat bon nguyen 22 bai kinh dia tang vuong bo tat bon nguyen 21 bai kinh dia tang vuong bo tat bon nguyen 20 bai kinh dia tang vuong bo tat bon nguyen 19 bai kinh dia tang vuong bo tat bon nguyen 18 bai kinh dia tang vuong bo tat bon nguyen 17 bai kinh dia tang vuong bo tat bon nguyen 16 bai kinh dia tang vuong bo tat bon nguyen 15 bai kinh dia tang vuong bo tat bon nguyen 14 bai kinh dia tang vuong bo tat bon nguyen 10 bai kinh dia tang vuong bo tat bon nguyen 9 bai kinh dia tang vuong bo tat bon nguyen 8 bai kinh dia tang vuong bo tat bon nguyen 7 1 bai kinh dia tang vuong bo tat bon nguyen 6 bai kinh dia tang vuong bo tat bon nguyen 5 bai kinh dia tang vuong bo tat bon nguyen 4 bai kinh dia tang vuong bo tat bon nguyen 3 bai kinh dia tang vuong bo tat bon nguyen 2 1 bai kinh dia tang vuong bo tat bon nguyen 1

XEM THÊM MẪU TƯỢNG ĐỊA TẠNG ĐẸP NHẤT

Xin mời quý Phật tử hoan hỷ chiêm ngưỡng video tổng hợp những hình ảnh tượng Phật đẹp nhất do điêu khắc Trần Gia tôn tạo nhé.

 

Nhận xét tích cực từ quý khách hàng của cơ sở điêu khắc tượng Phật Trần Gia:

co so dieu khac tuong phat dep composite tran gia 2

co so dieu khac tuong phat dep composite tran gia 1

co so dieu khac tuong phat dep composite tran gia 1 1

co so dieu khac tuong phat dep composite tran gia 5

Mời quý Phật tử cùng chiêm ngưỡng hết các mẫu tượng Phật đẹp nhất do điêu khắc Trần Gia tôn tạo nhé:


* Tượng Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni

mau tuong phat composite dep nhat noi thinh mua ban tuong phat o ha noi tphcm 23

* Tượng Phật Bà Quan Thế Âm Bồ Tát

tuong phat ba quan the am bo tat 3

* Tượng Phật Địa Tạng Vương Bồ Tát.

tuong dia tang vuong bo tat ngoi de thinh nhua composite dieu khac tran gia 8 1

* Tượng Phật Văn Thù Sư Lợi – Phổ Hiền Bồ Tát .

mau tuong phat pho hien bo tat dep tong hop hinh anh tuong phat dep nhat 4

* Tượng Phật A Di Đà.

hinh anh tuong phat a di da composite dep nhat 10

* Tượng Đạt Ma Sư Tổ.

tuong dat ma su to nhua composite dieu khac tran gia 5

* Tượng Phật Di Lặc Bồ Tát.

tuong phat di lac bo tat nhua composite dieu khac tran gia 3

* Tượng Tiêu Diện Đại Sĩ – Vi Đà Hộ Pháp.

tuong vi da ho phap tieu dien dai si tieu dien ho phap nhua composite dieu khac tran gia 5

 

CƠ SỞ ĐIÊU KHẮC TRẦN GIA.

Chuyên Tư Vấn – Thiết Kế – Thi Công Các Công Trình Nghệ Thuật

Đa Dạng Kích Thước – Đa Dạng Chất Liệu .

Trụ sở chính : 27 Đường số 1, khu phố 5, P. Hiệp Bình Phước, Q. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh

Lâm Đồng : 57 Nguyễn Chí Thanh, Nghĩa Lập, Đơn Dương, Lâm Đồng

Website : dieukhactrangia.com

Hotline : 0931.47.07.26

​Email : dieukhactrangia@gmail.com

Trả lời