Kinh Địa Tạng Vương Bồ Tát Bổn Nguyện – Nhân duyên, Hiếu nghĩa và Phổ độ chúng sinh lầm lạc.

bai kinh dia tang vuong bo tat bon nguyen 12

Kinh Địa Tạng Vương Bồ Tát Bổn Nguyện – Nhân duyên, Hiếu nghĩa và Phổ độ chúng sinh lầm lạc.

bai kinh dia tang vuong bo tat bon nguyen 12

Địa Tạng Vương được xem là vị Bồ Tát có hạnh nguyện độ âm, Ngài luôn dốc lòng cứu chữa các chúng sanh đau khổ nơi Địa Ngục tăm tối, Ngài cũng chính là một trong những vị Đại Bồ Tát rất quan trọng của Phật Giáo Đại Thừa.

           => ĐỊA TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT LÀ AI? – SỰ TÍCH ĐỨC ĐỊA TẠNG BỒ TÁT

            => 04 Sự tích Địa Tạng Vương Bồ Tát – Kể chuyện truyền thuyết Địa Tạng Vương Bồ Tát.

            => Tìm hiểu về Đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát . Lời nguyện của Địa Tạng Vương Bồ Tát có ý nghĩa gì?

Vậy kinh Địa Tạng Bồ Tát bổn nguyện là gì? Kinh Địa Tạng Vương Bồ Tát trọn bộ có những gì? Kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng có nội dung và ý nghĩa như thế nào?

Mời quý Phật tử hãy cùng Điêu Khắc Trần Gia hướng về Đức Địa tạng Vương Bồ Tát và tìm hiểu về những vấn đề trên.

I/ Kinh Địa Tạng Vương Bồ Tát Bổn Nguyện:

Nếu chúng ta học, hiểu và thực hành đúng như lời Phật dạy sẽ đạt được công đức, phước báu thù thắng. Con đường giải thoát là con đường loại trừ tất thảy khổ đau, sinh tử, đem lại an lạc cho chúng sinh. Đó cũng là bổn nguyện của Đức Địa Tạng được thể hiện trong kinh đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát.

bai kinh dia tang vuong bo tat bon nguyen 13

Kinh Địa Tạng Bồ Tát bổn nguyện là một trong những bộ kinh Bắc truyền nói về công đức, oai lực của Bồ Tát Địa Tạng Vương.

Từ vô lượng kiếp lâu xa về trước, Bồ Tát Địa Tạng đã phát lời nguyện rộng lớn cứu độ tất cả chúng sinh trong lục đạo luân hồi, khi nào địa ngục trống không, chúng sinh được độ thành Phật hết thì Ngài mới thành Phật.

II/ Sự ra đời Địa Tang Vương Bồ Tát kinh – Nhân duyên Đức Phật thuyết kinh Địa Tạng Bồ Tát bổn nguyện:

bai kinh dia tang vuong bo tat bon nguyen 28

Sau khi sinh Thái tử Tất Đạt Đa bảy ngày, Thánh Mẫu Ma Da bỏ báo thân sinh về cõi trời Đao Lợi. Bấy giờ, khi Đức Phật Thích Ca sắp nhập Niết bàn, với lòng hiếu thảo của một đấng Thiên Nhân Sư, Ngài đã lên cung trời Đao Lợi thuyết Pháp báo đáp ân đức sinh thành của mẫu thân trong ba tháng an cư.

Đây là pháp hội vô cùng quan trọng, có sự hiện diện đông đủ của chư Phật và chư đại Bồ tát ở khắp mười phương.

Thêm vào đó là các chúng Trời, Rồng, Quỷ thần trong cõi Ta-bà và các cõi cũng đến dự pháp hội. Là Cha lành của bốn loài, không việc gì Đức Phật làm ngoài lợi ích chúng sinh. Ngài thương chúng sinh đời vị lai cang cường, khó độ mà rơi vào ba đường ác.

Vì thế, trong pháp hội này, Ngài đã phó chúc cho Bồ Tát Địa Tạng nhiệm vụ: “Nếu khi chúng nó có bị đọa vào đường dữ chịu nhiều sự thống khổ, thời ông nên nghĩ nhớ đến Ta ở cung Trời Đạo-Lợi ân cần phó chúc đây mà gắng độ chúng sanh, làm cho chúng sanh trong cõi Ta-Bà này đến lúc Phật Di-Lặc ra đời, đều đặng giải thoát khỏi hẳn các điều khổ, gặp Phật, được Đức Phật thọ ký”. (Phẩm thứ hai, Kinh Địa Tạng Bổn Nguyện).

III, Tôn chỉ, ý nghĩa kinh Địa Tạng Bồ Tát bổn nguyện:

Tôn chỉ của bộ kinh Địa Tạng Bồ Tát bổn nguyện trước nhất nói về Hiếu đạo.

Về những bổn phận, nghĩa vụ của người con đối với cha mẹ.

bai kinh dia tang vuong bo tat bon nguyen 29

Nêu lên những tội phúc, quả báo để chúng sinh đời hiện tại và vị lai biết nương theo lời Phật dạy tu tập giải thoát.

Ngoài ra, bộ kinh này còn mang ý nghĩa: độ sinh, bạt khổ và báo ân.

Độ sinh là độ chúng sinh trong cõi vô hình và cõi hữu hình.

Bạt khổ là dứt trừ khổ não cho chúng sinh trong các cõi. Báo ân là đền đáp ân đức của tứ trọng ân.

bai kinh dia tang vuong bo tat bon nguyen 26

Xuyên suốt bộ kinh là Hiếu đạo, cho nên kinh Địa Tạng Bồ Tát bổn nguyện còn gọi là Hiếu kinh.

            => 06 Cách thức cúng dường Địa Tạng Bồ Tát và lợi ích đi kèm.

IV, Nội dung kinh Địa Tạng Bồ Tát bổn nguyện:

Sách Kinh Địa Tạng Bồ Tát bổn nguyện trọn bộ có 3 quyển .

1, Kinh Địa Tạng Bồ Tát bổn nguyện quyển thượng.

 • Phẩm Thứ Nhất: Thần Thông Trên Cung Trời Ðao Lợi
 • Phẩm Thứ Hai: Phân Thân Tập Hội
 • Phẩm Thứ Ba: Quán Chúng Sanh Nghiệp Duyên
 • Phẩm Thứ Tư: Nghiệp Cảm Của Chúng Sanh

2, Kinh Địa Tạng Bồ Tát bổn nguyện quyển trung.

 • Phẩm Thứ Năm: Danh Hiệu Của Ðịa Ngục
 • Phẩm Thứ Sáu: Như Lai Tán Thán
 • Phẩm Thứ Bảy: Lợi Ích Cả Kẻ Còn Người Mất
 • Phẩm Thứ Tám: Các Vua Diêm La Khen Ngợi
 • Phẩm Thứ Chín: Xưng Danh Hiệu Chư Phật

3, Kinh Địa Tạng Bồ Tát bổn nguyện quyển hạ

 • Phẩm Thứ Mười: So Sánh Nhơn Duyên Công Ðức Của Sự Bố Thí
 • Phẩm Thứ Mười Một: Ðịa Thần Hộ Pháp
 • Phẩm Thứ Mười Hai: Thấy Nghe Ðược Lợi Ích
 • Phẩm Thứ Mười Ba: Dặn Dò Cứu Ðộ Nhơn Thiên

Vậy Kinh Địa Tạng Vương Bồ Tát bổn nguyện gồm 13 phẩm và phần hồi hướng.

Nội dung trong kinh Địa Tạng Vương Bồ Tát trọn bộ là những giáo lý căn bản mà người tu học Phật cần nắm rõ trên lộ trình giác ngộ và giải thoát.

Người tu học Phật cần phải có tâm hiếu, vì “tâm hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật”.

Đồng thời phải biết bố thí, cúng dường, trì giới, thiền định, tu tập trí tuệ, thực hành Bồ Tát hạnh của Đức Địa Tạng Bồ Tát, tin sâu nhân quả – nghiệp báo để độ mình, độ người và độ chúng sinh.

bai kinh dia tang vuong bo tat bon nguyen 2

Đại đức Thích Trúc Thái Minh chia sẻ: “Kinh Địa Tạng là bộ kinh Đại thừa rất quan trọng đối với Phật giáo, Phật tử Đại thừa, là bộ kinh có thể để đầu giường, được chúng ta thường học, nghe và thực hành, dạy rất nhiều điều cụ thể cho chúng ta, việc âm việc dương, gọi là âm dương lưỡng lợi. Nhưng xuyên suốt, trọng tâm của bộ kinh Địa Tạng là tinh thần hiếu đạo và độ sinh. Hiếu đạo và độ sinh cũng là một, có hiếu đạo mới có độ sinh. Chữ hiếu là trung tâm của Phật đạo. Hiếu không chỉ với mẹ cha hiện đời, mà hiếu với mẹ cha nhiều kiếp, tức là hiếu với tất cả chúng sinh. Tinh thần hiếu này mới là hiếu của Phật. Cho nên, kinh Địa Tạng nói về bản tâm của chúng ta. Tâm của chúng ta phải gieo trồng hạt giống hiếu hạnh. Hạt giống hiếu hạnh này là hạt nhân để thành Phật. Chúng ta phải nêu cao đạo lý hiếu hạnh, tri ân. Xã hội nào cũng thế, kể cả thời kỳ không có Phật Pháp, đạo hiếu còn tồn tại thì chúng ta cũng coi như có Phật Pháp. Những người con hiếu đạo sau này sẽ được vào trong chính Pháp”.

XEM THÊM NHỮNG MẪU TƯỢNG ĐỊA TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT ĐẸP NHẤT.

V, Lợi ích hành trì kinh Địa Tạng Bồ Tát bổn nguyện:

1, Lợi ích kinh Phật Địa Tạng trong cuộc sống hiện tại:

Bài kinh Địa Tạng Bồ Tát bổn nguyện giúp biến những mong ước hiện tại của con người thành hiện thực. Tất cả mọi chuyện đều được Bồ Tác phù hộ độ trì đạt thành ý nguyện.

Tai Nạn Tiêu Trừ: Nếu không muốn bị tai họa theo đuổi, thân không mang bệnh tật gia đạo an yên thì nên chuyên tâm trì tụng Kinh Phật Địa Tạng, dần dần mọi hoạn nạn sẽ được tiêu trừ.

Thoát khỏi hiểm nguy: Nếu gặp cảnh nguy hiểm thì trước khi ra đi cần tâm niệm Địa Tạng Vương Bồ Tát Bổn Nguyện kịnh để thoát khỏi khổ nạn hiểm nguy.

Được quỉ thần hộ vệ: Những người cung kính đảnh lễ dùng các hình thức văn mỹ nghệ ca ngợi Địa Tạng Bồ Tát khuyến khích thêm người khác cùng làm như vậy thì họ sẽ được trăm nghìn quỷ thần luôn theo bảo hộ không vướng mắc bất cứ tai họa nào.

            =>Quy y Địa Tạng Vương Bồ Tát là gì? Cách quy y Địa Tạng Bồ Tát.

            =>Có nên thờ Địa Tạng Vương Bồ Tát tại nhà? Cách thờ cúng Địa Tạng Vương Bồ Tát NÊN BIẾT.

            =>GIẢI MÃ hiện tượng mơ thấy Địa Tạng Vương Bồ Tát! Chuyện gì sắp xảy đến?

2, Lợi ích kinh Ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát cho kiếp sau:

Thoát khỏi nữ thân: Những người nữ nếu không muốn mang thân gái ở kiếp sau thì hàng ngày hãy thành kính tụng Kinh Phật Địa Tạng sẽ được như ý nguyện.

Được thân xinh đẹp: Những người nữ hiện đang trong dung mạo xấu xí, nếu muốn kiếp sau được xinh đẹp và sung sướng thì hãy cung kính đảnh lể kiên trì niệm Kinh Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát.

Thoát kiếp nô lệ: Những người sinh ra đang làm kiếp tôi đòi, nô lệ nếu thành tâm kiên trí tụng Địa Tạng Bồ Tát thì kiếp sau sẽ không còn sinh vào nơi hạ tiện.

            =>Phát nguyện chép kinh Địa Tạng! Hướng dẫn chép kinh Địa Tạng.

            =>Câu Thần chú Địa Tạng giải nghiệp cứu khổ cứu nạn.

            =>GIẢI MÃ hiện tượng mơ thấy Địa Tạng Vương Bồ Tát! Chuyện gì sắp xảy đến?

3, Lợi ích kinh Phật Địa Tạng trước phút lâm chung:

Trước phút lâm chung được coi là thời khắc quan trọng nhất của một linh hồn sắp giã từ cõi thế.

Khi mà tất cả các ham muốn và dục vọng của cả đời người tích tụ lại thành một năng lực quyết định cho hướng đến kiếp tương lai. Cho nên vai trò của người thân trong lúc này là rất quan trọng.

Hộ phải ở bên cạnh và liên tục tụng Kinh Địa Tạng làm sao cho lọt được vào lỗ tai của người chết. Điều này sẽ khiến cho các ma quỷ, ác thần mới lui tan đi chỗ khác.

            =>Tìm hiểu về Chú Diệt Định Nghiệp của Địa Tạng Vương Bồ Tát.

            =>Kinh Địa Tạng hồi hướng cho người mới mất – Những điều nên biết!

            =>Tìm hiểu mối liên quan giữa Địa Tạng Vương Bồ Tát và Diêm Vương.

4, Lợi ích kinh Phật Địa Tạng đối với người quá vãng:

Siêu độ vong linh: Trong giấc ngủ, chúng ta thường nằm mơ thấy ma quỷ hoặc một người lạ tạo ra hình ảnh lo sợ. Đức Phật lý giải đó chính là linh hồn thân quyến của ta đã chết ở kiếp này hoặc kiếp trước bị đọa vào ác đạo nên tìm đến ta để mách bảo hy vộng sẽ vì tình cốt nhục mà tìm cách giải cứu cho họ.

Kinh Địa Tạng Cầu Siêu giúp siêu độ cho những vong linh. Hãy tụng Kinh Địa Tạng Bồ Tát từ 3 đến 7 ngày thì những vong hồn đó sẽ được giải thoát.

Gặp lại người thân đã quá vãng: Nếu muốn thân quyến quá vãng cho dù bị đọa đày cũng được siêu thăng lên cõi trời thì hãy cung kính đảnh lễ và tụng Địa Tạng Bồ Tát trong suốt 7 ngày.

Xuyên suốt bộ kinh Địa Tạng, Đức Phật dạy cho chúng ta những phương pháp tu tập để chuyển hóa khổ đau, mang lại an lạc thật sự cho chúng sinh.

Trong kinh Địa Tạng, Đức Phật dạy biết hiếu thuận, bố thí, cúng dường, trì giới… thì sẽ được lợi ích tốt đẹp.

Người nào thực hành đúng như lời Phật dạy trong kinh Địa Tạng sẽ được nhiều lợi ích như chư Thiên gia hộ, tăng trưởng phước báu, có tài sản giàu có, không bị bệnh tật, không bị trộm cắp, được mọi người tôn kính, gieo nhân thành tựu Bồ Đề… và cuối cùng thành tựu quả vị Phật.

Hiếu thảo với cha mẹ là điều mà người con nào cũng nên học và khắc ghi.

bai kinh dia tang vuong bo tat bon nguyen 7

Như vậy, những điều căn bản trong kinh Bồ Tát Địa Tạng bổn nguyện, nếu chúng ta học, hiểu và thực hành đúng như lời Phật dạy sẽ đạt được công đức, phước báu thù thắng.

Con đường giải thoát là con đường loại trừ tất thảy khổ đau, sinh tử, đem lại an lạc cho chúng sinh.

Đó cũng là bổn nguyện của Đức Địa Tạng.

Mong rằng những ai đã có duyên với Phật Pháp sẽ kiên tâm hành trì vững bước trên con đường giác ngộ cho đến ngày thành tựu đạo quả giải thoát thông qua việc tụng kinh Phật Địa Tạng Vương Bồ Tát.

            => 03 câu chuyện về sự linh ứng Địa Tạng Vương Bồ Tát hay nhất 2023.

            => 28 Công đức tụng kinh Địa Tạng – Hướng dẫn cách tụng kinh Địa Tạng tại nhà.

VI, Cách đọc kinh Địa Tạng Bồ Tát bổn nguyện tại gia:

Ngoài việc nghe đọc Kinh Địa Tạng Vương Bồ Tát tại chùa, quý Phật tử cũng có thể thờ tụng và đọc lời kinh Địa Tạng Vương Bồ Tát tiếng Việt tại nhà.

Đặc biệt trong các ngày lễ lớn như Lễ Vu Lan báo hiếu, tụng kinh Địa Tạng bổn nguyện để hồi hướng và làm tròn hiếu nghĩa với đức sinh thành.

Vào dịp tháng 7 âm lịch, việc đọc kinh Địa Tạng Vương Bồ Tát bổn nguyện để giúp các linh hồn trong cõi u linh và các linh hồn không nơi nương tựa nhanh chóng được giải thoát.

            =>Phát nguyện chép kinh Địa Tạng! Hướng dẫn chép kinh Địa Tạng.

            =>Hướng dẫn cách chép hồng danh Địa Tạng Vương Bồ Tát.

            =>06 Cách thức cúng dường Địa Tạng Bồ Tát và lợi ích đi kèm.

Thỉnh kinh Địa Tạng ở đâu?

Quý Phật tử có thể tìm mua Kinh Địa Tạng Bồ Tát bổn nguyện trọn bộ tại các Chùa, Nhà sách phật tử… Hoặc có thể tải kinh về.

Bài Kinh Địa Tạng Vương Bồ Tát bổn nguyện pdf: tại đây

Kinh Địa Tạng Bồ Tát bổn nguyện file word cũng được nhiều người chép lại – Kinh nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát.

Hoặc có thể nghe kinh Địa Tạng Bồ Tát bổn nguyện mp3. Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Thích Trí Tịnh hiện tại rất được nhiều người nghe.

XEM THÊM NHỮNG MẪU TƯỢNG ĐỊA TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT ĐẸP NHẤT.

            => Tìm hiểu bài văn khấn Địa Tạng Vương Bồ Tát chuẩn nhất.

            => Địa Tạng Vương Bồ Tát và Đường Tam Tạng có phải là một? Cách phân biệt các Ngài.

            => Những điều nên biết về ngày vía Địa Tạng Vương Bồ Tát 30/7 (AL).

            => TOP 125+ Hình ảnh Địa Tạng Vương Bồ Tát CHẤT LƯỢNG CAO – đẹp nhất 2023.

            => Câu chuyện tiền thân Địa Tạng Vương Bồ tát cứu mẹ khỏi Địa Ngục tăm tối.

            => Top 13+ hình vẽ Địa Tạng Vương Bồ Tát đẹp 2023.

            => TOP 35+ Hình ảnh chùa thờ Địa Tạng Vương Bồ Tát đẹp 2023.

Trả lời