Ta Bà Tam Thánh gồm những ai? Ý nghĩa và cách thờ Ta Bà Tam Thánh!

ta ba tam thanh 4 e1655204737532

1/ Ta Bà Tam Thánh là ai? Ta Bà Tam Thánh gồm những ai?

Trong các chùa hoặc tại nhà riêng của Phật tử, chúng ta thường nhìn thấy hình ảnh 3 vị Phật gồm : Đức Phật Bổn Sư Thích Ca chính giữa, một bên là Quán Thế Âm Bồ Tát, bên còn lại là Địa Tạng Vương Bồ Tát đứng làm thị giả hai bên, đó chính là bộ tượng Phật Ta Bà Tam Thánh, còn có thể gọi là Tam Thánh Ta Bà hoặc Sa Bà Tam Thánh.

ta ba tam thanh 4 e1655204737532

Theo giáo lý nhà Phật, nơi chúng sanh đang sinh sống chính là cõi Ta Bà ( Sa Bà) ô uế, tội lỗi, đầy khổ đau, thế gian xưng tụng danh hiệu Ta Bà Tam Thánh bởi vì các Ngài thường độ hoá chúng sanh ở cõi Ta Bà.

Đức Phật Bổn Sư Thích Ca:

Ngài chính là giáo chủ cõi Ta Bà, ngài còn có các danh hiệu như: Phật Tổ, Thế Tôn, Phật Đà… Ngài là vị Phật lịch sử đã thị hiện ở thế gian, đạt được sự giác ngộ viên mãn, thoát khỏi quy luật sinh tử luân hồi mà thuyết pháp giáo hoá chúng sanh, giúp họ phá mê khai ngộ, hiểu được chân tướng của nhân sinh vũ trụ.

ta ba tam thanh 1

Đức Quán Thế Âm Bồ Tát:

Ngài là vị Bồ Tát cực kỳ nổi tiếng của Phật Giáo với hạnh nguyện từ bi, cứu khổ cứu nạn, chúng sanh khi gặp hiểm nguy mà nhất tâm trì niệm danh hiệu của Ngài thì Ngài sẽ quán xét âm thanh mà thị hiện, cứu vớt họ khỏi đau khổ, tai nạn.

ta ba tam thanh 9

Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát:

Ngài là một trong những vị Đại Bồ Tát rất quan trọng của Phật Giáo, Ngài còn là vị Bồ Tát của mọi chúng sanh đau khổ trong Địa Ngục với đại nguyện “ nếu Địa Ngục chưa trống rỗng thệ không thành Phật, hết thảy chúng sanh chưa được độ thề chưa chứng quả Bồ Đề” . Sau khi Đức Phật Thích Ca nhập Niết bàn, chính Địa Tạng Vương Bồ Tát sẽ tiếp tục siêu độ chúng sinh cho đến khi Đức Phật Di Lặc ra đời.

ta ba tam thanh 3

2/ Ý nghĩa và cách thờ Ta Bà Tam Thánh.

Thờ Sa Bà Tam Thánh có ý nghĩa nhắc nhở người Phật tử hướng đến và noi theo những giáo lý mà các Ngài dạy bảo: buông bỏ tánh tham sân si, phá mê khai ngộ như Đức Phật Bổn Sư, mở rộng tấm lòng từ bi, nỗ lực giúp đỡ chúng sanh đau khổ như Đức Quán Thế Âm và có tấm lòng đạo hiếu, từ đạo hiếu đó mà mở rộng tâm lượng khắp Hư Không Pháp Giới như Đức Địa Tạng Vương.

tuong dia tang vuong bo tat dung dai sen cao 160 cm son mau

Thờ tranh, hình ảnh, tượng Tam Thánh Ta Bà cần mỗi ngày cung kính đảnh lễ, cúng dường các Ngài, cốt để khởi tâm cung kính đối với Chư Phật, Bồ Tát và học tập tấm gương, giáo lý của các Ngài.

MỜI QUÝ PHẬT TỬ HOAN HỶ CHIÊM NGƯỠNG CÁC MẪU TƯỢNG PHẬT ĐẸP DO TRẦN GIA TÔN TẠO:

Trả lời