Tây Phương Tam Thánh là ai? Ý nghĩa và cách thờ Tây Phương Tam Thánh!

tay phuong tam thanh phat 32

I/ Phật Tây Phương Tam Thánh là ai? Tây Phương Tam Thánh Phật gồm những ai?

Chúng ta thường bắt gặp tại các ngôi chùa, đạo tràng hoặc tại nhà riêng của Phật tử, bộ ba tượng Phật trong tư thế đứng hoặc ngồi gồm Đức Phật A Di Đà ở chính giữa, một bên có Quan Thế Âm Bồ Tát, bên còn lại có Đại Thế Chí Bồ Tát làm thị giả, đó chính là Tây Phương Tam Thánh Phật hoặc còn có thể gọi là Tây Phương Tam Thánh Phật A Di Đà.

tay phuong tam thanh phat 6 e1655355978216

Trong kinh Vô Lượng Thọ, Đức Phật Bổn Sư Thích Ca đã giới thiệu cho chúng sanh về cõi Tịnh Độ Tây Phương Cực Lạc, là môi trường tu học Phật pháp vi diệu, tốt nhất trong khắp mười phương, danh hiệu Phật Tây Phương Tam Thánh dùng để nói về ba vị Phật, Bồ Tát đứng đầu cõi Tây Phương Cực Lạc này.

tay phuong tam thanh phat 1

1/ Đức Phật A Di Đà:

Ngài chính là giáo chủ của cõi Tây Phương Cực Lạc mà Đức Phật Bổn Sư Thích Ca từng giới thiệu, nhờ vào nguyện lực và công đức tu tập nhiều đời của Đức Phật A Di Đà mà tạo ra cõi nước Tịnh Độ, một thế giới thù thắng bậc nhất, không còn đau khổ, lầm than mà ” mười phương cõi Phật cõi nào cũng thua”.

tay phuong tam thanh phat 29

Đức Phật A Di Đà là hiện thân của ánh sáng vô lượng, Ngài luôn mong muốn giáo hoá chúng sanh từ bỏ ác tâm mà hướng thiện, Ngài là vị Phật được rất nhiều người biết đến và tôn thờ.

tay phuong tam thanh phat 23

2/ Đức Quan Thế Âm Bồ Tát:

Có lẽ không ai không biết về Quán Thế Âm Bồ Tát và hạnh nguyện từ bi cao thượng, Ngài luôn lắng nghe tiếng kêu cầu của chúng sanh đau khổ mà hiện thân cứu khổ cứu nạn, tín ngưỡng thờ Đức Quan Âm đã trở nên rộng rãi khắp nơi trên thế giới, đặc biệt là tại Trung Quốc và các nước Đông Nam Á.

tay phuong tam thanh phat 22

3/ Đức Đại Thế Chí Bồ Tát:

Đại Thế Chí là vị Bồ Tát có trí tuệ vô biên và đức tinh tấn, Ngài đại diện cho Đức Phật Adida dùng ánh sáng trí tuệ quán chiếu khắp nơi, giúp chúng sanh thoát khỏi thói tham sân si mà lìa khổ và sớm được vãn sanh về cõi Tây Phương Cực Lạc.

Hai vị Bồ Tát Quan Âm và Đại Thế Chí là trợ thủ đắc lực của Đức Phật A Di Đà, giúp ngài giáo hoá và tiếp dẫn chúng sanh đau khổ nơi cõi Ta Bà được vãn sanh về cõi Tây Phương Cực Lạc nên danh xưng của các Ngài còn là Tây Phương Tam Thánh tiếp dẫn.

tay phuong tam thanh phat 18

II/ Ý nghĩa và cách thờ Tây Phương Tam Thánh Phật.

Cõi Tây Phương Cực Lạc thù thắng không phải nghĩ bàn vì trong kinh, Đức Phật Bổn Sư đã nói mười phương Chư Phật đều tán thán và khuyên các vị Bồ Tát và đại chúng đều phát nguyện vãn sanh về cõi Tịnh Độ này.

Phật A Di Đà đã kiến tạo nên cõi Tây Phương Cực Lạc, Đức Đại Thế Chí tượng trưng cho Trí Tuệ, Phật Bà Quan Âm lại tượng trưng cho sự Từ Bi,  chúng sanh muốn được về cõi Tây Phương phải có đủ Từ Bi và Trí Tuệ.

tay phuong tam thanh phat 36 e1655356179266

Người Phật tử lập bàn thờ Phật Tây Phương Tam Thánh để hàng ngày chiêm bái, cúng dường, lễ Phật và thực hành những giáo lý, những điều Phật dạy mà buông bỏ thói tham sân si, tích cực hành thiện để sớm được vãng sang về cõi Tây Phương Cực Lạc của các Ngài.

Thờ Tây Phương Tam Thánh Phật, người Phật tử phải quyết tâm tịnh hoá thân tâm, thực hành 48 lời nguyện của Đức Phật A Di Đà, học hỏi Ý Chí và Trí Tuệ của Đại Thế Chí Bồ Tát, thực hành tâm Từ Bi của Phật Bà Quan Thế Âm.

tay phuong tam thanh phat 35

Cần phải hiểu rõ ý nghĩa thờ Tây Phương Tam Thánh thì việc lễ lạy, chiêm bái mới có hiệu quả và phát sinh công đức thù thắng, đừng chỉ mong cầu các Ngài ban ơn, phù hộ mà cốt lõi là sự tin kính Chư Phật, phát triển trí tuệ và đức hạnh, tu tập theo Phật pháp, hướng tới nhất tâm.

Mời quý Phật tử hoan hỷ chiêm ngưỡng hình ảnh Phật Tây Phương Tam Thánh đẹp, chất lượng cao.

tay phuong tam thanh phat 1

tay phuong tam thanh phat 2 e1655356298991

tay phuong tam thanh phat 3 e1655356357390

tay phuong tam thanh phat 4

tay phuong tam thanh phat 5

tay phuong tam thanh phat 7

tay phuong tam thanh phat 8

tay phuong tam thanh phat 9

tay phuong tam thanh phat 12 e1655356542642

tay phuong tam thanh phat 11

tay phuong tam thanh phat 10

tay phuong tam thanh phat 14

tay phuong tam thanh phat 19

tay phuong tam thanh phat 17

tay phuong tam thanh phat 20

tay phuong tam thanh phat 24 e1655356862901

tay phuong tam thanh phat 28

tay phuong tam thanh phat 30

tay phuong tam thanh phat 32

tay phuong tam thanh phat 37

tay phuong tam thanh phat 33 e1655357236932

tay phuong tam thanh phat 15

MỜI QUÝ PHẬT TỬ HOAN HỶ CHIÊM NGƯỠNG CÁC MẪU TƯỢNG PHẬT ĐẸP DO TRẦN GIA TÔN TẠO:

Trả lời