Thập nguyện Phổ Hiền Bồ Tát – Những điều người Phật tử nên biết.

pho hien bo tat cuoi voi trang 4 1

Thập nguyện Phổ Hiền Bồ Tát – Những điều người Phật tử nên biết.

thap nguyen pho hien bo tat 2

Theo Bồ Tát Phổ Hiền, người tu tập không thể chứng quả thành Phật, Bồ Tát nếu không phát nguyện đời đời kiếp kiếp làm lợi lạc cho chúng sanh, đại chúng muốn nên trọn công đức như Phật thì phải tu mười điều rộng lớn như sau :

Một là thành tâm kính lễ Chư Phật.

Hai là tán thán, khen ngợi các Đức Như Lai.

Ba là thực hành rộng sắm đồ cúng dường.

Bốn là ăn năn sám hối nghiệp chướng.

Năm là vui theo các công đức.

Sáu là thỉnh Phật thuyết pháp.

Bảy là thỉnh Đức Phật trụ ở thế gian.

Tám là thường tu học theo lời Phật dạy.

Chín là hằng tuỳ thuận lợi ích chúng sanh.

Mười là hồi hướng công đức khắp tất cả pháp giới.

Những ai quyết tâm trì chú, tu tập theo thập đại nguyện vương của Phổ Hiền Bồ Tát sẽ được thành tựu vô biên, phúc đức vô lượng, nếu ở trong biển khổ, sầu não vẫn có thể tự cứu được bản thân, giúp đỡ chúng sanh, khiến được giác ngộ, sớm nhập Niết Bàn.

thap nguyen pho hien bo tat 3

MỜI QUÝ PHẬT TỬ HOAN HỶ CHIÊM NGƯỠNG NHỮNG MẪU TƯỢNG VĂN THÙ BỒ TÁT RẤT ĐẸP:

Trả lời