Tìm hiểu về Kinh Văn Thù Bồ Tát Phát Nguyện.

25 dai nguyen cua bo tat van thu 1

Tìm hiểu về Kinh Văn Thù Bồ Tát Phát Nguyện.

(Việt dịch: Huyền Thanh)

kinh van thu bo tat

Thân, miệng, ý trong sạch

Trừ diệt các dơ uế

Một lòng cung kính lễ

Mười phương Phật ba đời

_Do sức nguyện Phổ Hiền

Đều nhìn thấy chư Phật

Mỗi mỗi chỗ Như Lai

Lễ các cõi như bụi

_Ở trong một bụi nhỏ

Thấy tất cả chư Phật

Chúng Bồ Tát vây quanh

Bụi Pháp Giới cũng thế

_Dùng mọi diệu âm thanh

Tuyên dương các Tối Thắng

Vô lượng biển Công Đức

Chẳng thể được cùng tận

_Dùng sức Phổ Hiền Hạnh

Mọi vật cúng vô thượng

Cúng dường ở mười phương

Tất cả Phật ba đời

_Dùng hương, hoa, vòng hoa

Mọi loại các kỹ nhạc

Tất cả diệu trang nghiêm

Cùng dường khắp chư Phật

_Con do Tham, giận, si

Tạo tất cả hạnh ác

Thân, miệng , ý chẳng lành

Hối lỗi đều trừ diệt

_Tất cả Phước chúng sinh

Các Thanh Văn, Duyên Giác

Bồ Tát với chư Phật

Công Đức đều tùy vui

_Tất cả Phật mười phương

Mới thành Đẳng Chính Giác

Con khiến đều khuyến thỉnh

Chuyển Pháp Luân vô thượng

_Bậc thị hiện Niết Bàn

Chắp tay cung kính thỉnh

Trụ tất cả trần kiếp

An vui các quần sinh

_Công Đức con gom được

Hồi hướng cho chúng sinh

Hạnh Bồ Tát cứu cánh

Đợi Vô Thượng Bồ Đề

_Đều cúng dường quá khứ

Mười phương Phật hiện tại

Nguyện Thế Tôn vị lại

Mau thành Đạo Bồ Đề

_Trang nghiêm khắp mười phương

Tất cả các cõi Phật

Như Lai ngồi Đạo Trường

Chúng bồ tát đông đầy

_Khiến chúng sinh mười phương

Trừ diệt các phiền não

Hiểu sâu nghĩa chân thật

Thường được trụ an vui

_Con tu Hạnh Bồ Tát

Thành tựu Túc Mệnh Trí

Trừ diệt tất cả chướng

Hết sạch, không dư sót

_Đều xa lìa sinh tử

Các Ma, nghiệp phiền não

Giống mặt trời trên không

Hoa sen chẳng dính nước

_Đi khắp, dạo mười phương

Giáo hóa các quần sinh

Trừ diệt khổ nẻo ác

Đầy đủ Hạnh Bồ Tát

_Tuy tùy thuận Thế Gian

Chẳng buông Bồ Tát Đạo

Tận tế kiếp vị lại

Tu đủ Hạnh Phổ Hiền

_Nếu có người đồng hạnh

Nguyện thường chung một nơi

Nghiệp lành thân miệng ý

Thảy đều khiến ngang bằng

_Nếu gặp Thiện Tri Thức

Mở bày Hạnh Phổ Hiền

Ở chỗ Bồ Tát này

Gần gũi thường chẳng lìa

_Thường thấy tất cả Phật

Chúng Bồ Tát vây quanh

Tận tế kiếp vị lai

Đều cung kính cúng dường

_Thủ hộ các Phật Pháp

Khen ngợi Hạnh Bồ Tát

Tận kiếp vị lai, tu

Đạo Phồ Hiền rốt ráo

_Tuy tại trong sinh tử

Đủ Công Đức không tận

Trí Tuệ, phương tiện khéo

Các Tam Muội giải thốt

_Trong mỗi một bụi nhỏ

Thấy cõi chẳng thể bàn

Ở trong mỗi một nước

Thấy Phật chẳng thể bàn

_Thấy mười phương như vậy

Tất cả biển Thế Giới

Mỗi một biển Thế Giới

Đều thấy các biển Phật

_Ở trong một ngôn âm

Đủ tất cả Diệu Âm

Trong mỗi một Diệu Âm

Đầy đủ âm tối thắng

_Sức Trí Tuệ thâm sâu

Vào Diệu Âm không tận

Chuyển Tam Thế Chư Phật

Thanh Tịnh Chính Pháp Luân

_Tất cả kiếp vị lai

Đều hay làm một niệm

Tất cả kiếp ba đời

Đều là bờ một niệm

_Trong một niệm đều thấy

Các Như Lai ba đời

Cũng biết phân biệt khắp

Giải Thốt với Cảnh Giới

_Ở trong một bụi nhỏ

Tuôn cõi tịnh ba đời

Tất cả bụi mười phương

Cõi trang nghiêm cũng thế

_Đều thấy Phật vị lai

Thành Đạo chuyển Pháp Luân

Phật sự rốt ráo xong

Thị hiện vào Niết Bàn

_Sức Thần du hành khắp

Sức Đại Thừa, phổ môn

Sức Từ che tất cả

Sức Hành đủ Công Đức

_Sức Công Đức trong sạch

Sức Trí Tuệ không ngại

Sức phương tiện Tam Muội

Đợi được sức Bồ Đề

_Sức nghiệp lành trong sạch

Sức trừ diệt phiền não

Hoại tan sức các Ma

Đủ sức Phổ Hiền Hạnh

_Nghiêm tịnh biển cõi Phật

Độ thốt biển chúng sinh

Phân biệt biển các nghiệp

Biển Trí Tuệ cùng tận

_Thanh tịnh biển các Hạnh

Đầy đủ biển các Nguyện

Đều thấy biển chư Phật

Con ở biển kiếp, hành

_Các Phật Hạnh ba đời

Với vô lượng Nguyện lớn

Con thảy đều đầy đủ

Hạnh Phổ Hiền, thành Phật

_Tên Phổ Hiền Bồ Tát

Con bậc nhất của Phật

Căn lành con hồi hướng

Nguyện đều ngang bằng Ngài

_Thân miệng ý trong sạch

Cõi trang nghiêm tự tại

Đợi thành Đẳng Chính Giác

Thảy đều đồng Phổ Hiền

_Như Văn Thù Sư Lợi

Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát

Mọi căn lành của con

Hồi hướng cũng như vậy

_Các Như Lai ba đời

Đã khen Đạo Hồi Hướng

Con hồi hướng căn lành

Thành đủ Hạnh Phổ Hiền

_Nguyện lúc con hết mạng

Trừ diệt các chướng ngại

Nhìn thấy A Di Đà

Vãng sinh nước An Lạc

_Sinh vào nước Phật ấy

Thành đủ các Nguyện lớn

A Di Đà Như Lai

Hiện trước mặt thọ ký

_Nghiêm tịnh Hạnh Phổ Hiền

Đầy đủ Nguyện Văn Thù

Tận tế kiếp vị lai

Hạnh Bồ Tát rốt ráo

 

MỜI QUÝ PHẬT TỬ HOAN HỶ CHIÊM NGƯỠNG NHỮNG MẪU TƯỢNG VĂN THÙ BỒ TÁT RẤT ĐẸP:

Trả lời