Bài văn khấn Văn Thù Bồ Tát.

25 dai nguyen cua bo tat van thu 3

Bài văn khấn Văn Thù Bồ Tát.

(quỳ gối, chắp tay bạch)

Nam mô thập phương pháp giới thường trụ Tam Bảo tác đại chứng minh! Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!
Đệ tử con tên là:… Pháp danh (nếu có):… Hiện đang ở tại:…
Nhân kỷ niệm ngày vía của Đức Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, con xin tu tập theo “Nghi thức tu tập kỷ niệm ngày vía đức Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát”, con xin thỉnh chư Thiên, chư Thần Linh nương oai lực Tam Bảo, quang giáng nơi đàn tràng ủng hộ, con cũng xin thỉnh chư vong linh gia tiên tiền tổ, vong linh trên đất cùng các vong linh có hữu duyên với gia đình chúng con được nương oai lực Tam Bảo, mà được duyên lành cùng con tu tập để được hiểu về nguyện, về hạnh và công đức của Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, mà cùng nhau phát tâm Bồ Đề, tinh tấn trên con đường Bồ Đề, để cầu hạnh phúc an lạc cho mình, cầu hạnh phúc an lạc cho chúng sinh và mong nguyện cho chính Pháp trụ lâu dài ở thế gian.
Nam mô Thường Gia Hộ Bồ Tát Ma Ha Tát!
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)

25 dai nguyen cua bo tat van thu 1

MỜI QUÝ PHẬT TỬ HOAN HỶ CHIÊM NGƯỠNG NHỮNG MẪU TƯỢNG VĂN THÙ BỒ TÁT RẤT ĐẸP:

 

Trả lời