Kiến Thức – Ngũ Phương Phật hay Ngũ Trí Phật Mật Tông là những ai?

5 mau ngu tri nhu lai

Ngũ Phương Phật gồm năm vị Phật là Phật Tỳ Lô Giá Na, Phật A Súc Bệ, Phật Bảo Sanh, Phật A Di Đà và Phật Bất Không Thành Tựu.

Các Ngài là đại diện cho năm tính cách, năm khía cạnh và cũng tương ứng với năm loại trí tuệ của con người. Mỗi vị Phật sẽ có một con đường để đi tới cảnh giới Niết Bàn, tạo nên những thành quả Bồ Đề.

Nếu đủ cơ duyên và nguyện lực thì khi chúng ta mong muốn nương theo Pháp tu hành của vị Phật nào thì sẽ được vãng sanh về thế giới đó.

Ngũ Phương Phật là gì? Ngũ Phương Phật gồm những ai?

 

XEM THÊM TƯỢNG PHẬT ĐẸP DO ĐIÊU KHẮC TRẦN GIA TÔN TẠO

I, Ngũ Phương Phật là gì?

Ngũ Phương Phật còn có tên gọi khác là Ngũ Thiền Định Phật, Ngũ Trí Như Lai, Ngũ Trí Phật hay đơn giản là Ngũ Phật. Đây là tên gọi để chỉ năm vị chư Phật trong Mật Tông Phái, lấy Đại Nhật Như Lai tức Phật Thích Ca Mâu Ni làm tôn chủ và có sự phân biệt giữa Ngũ Phật giới Thai Tạng và Ngũ Phật giới Kim Cương. Ngũ Phật là đại diện cho 5 tính cách của con người, cũng chỉ ra năm khía cạnh của thực tại khi được tịnh hóa, biến những chuyển biến cảm xúc, biểu hiện tiêu cực thành những phẩm hạnh và đức tính tịch cực.

Ngũ Phật hay Năm bộ giác ngộ là thực tại đã hoàn thiện của sáu căn, sáu thức, sáu trần, năm uẩn và năm đại. Năm vị Phật cũng tương ứng với năm loại trí tuệ lần lượt là đại viên cảnh trí, bình đẳng tính trí, diệu quan sát trí, thành sở tác trí

II, Ngũ Phương Phật gồm những ai?

hinh anh tuong ngu phuong phat mat tong

Theo như kinh điển Phật Giao thì Mạn Trà La được chia làm 2 phần: Kim Cang Giới Mạn Trà La là Quả biểu thị cho Trí; Thai Tạng Giới Mạn Trà La là Nhân biểu thị cho Lý.

Vì vậy chủng tử tự và sắc tướng của Ngũ Phật không giống nhau, nhưng đồng nhất Thể.

1, Thai Tạng Giới Ngũ Phật bao gồm:

 • Đại Nhật Như Lai tọa vị Trung Ương, thân màu Hoàng Kim, kết Pháp Giới Định ấn;
 • Bảo Tràng Như Lai tọa vị Đông phương, thân màu Đỏ Trắng, tay trái để bên hông, tay phải kết Xúc Địa ấn;
 • Khai Phu Hoa Vương Như Lai, tọa vị Nam phương, thân màu Hoàng Kim, kết Ly Cấu Tam Muội ấn;
 • Vô Lượng Thọ Như Lai tọa vị Tây phương, thân màu Hoàng Kim, kết Di Đà Định ấn,
 • Thiên Cổ Lôi Âm Như Lai tọa vị Bắc phương, thân màu Đỏ Vàng, hiện tướng ngồi nhập định.

2, Kim Cang Giới Ngũ Phật có bao gồm:

 • Phật Tỳ Lô Giá Na (Vairochana)
 • A Súc Bệ Như Lai (Akshobhya),
 • Bảo Sanh Như Lai (Ratnasambhava),
 • Phật A Di Đà (Amitabha),
 • Bất Không Thành Tựu Như Lai (Amoghasiddhi).

Đại Nhật Như Lai và A Di Đà Như Lai trong lưỡng giới (Kim Cang Giới và Thai Tạng Giới) thì danh xưng giống nhau,

Còn 3 Đức Phật Bảo Tràng, Khai Phu Hoa Vương, Thiên Cổ Lôi Âm tương ưng với 3 Đức Phật A Súc, Bảo Sanh, Bất Không Thành Tựu của Kim Cang Giới.

3, Ý nghĩa của Ngũ Phương Phật:

Ngũ Phương Phật tượng trưng cho:

Năm phương: Đông – Tây – Nam – Bắc – Trung Tâm;

Năm bộ: Bảo Bộ, Liên Hoa Bộ , Kim Cang Bộ, Nghiệp Bộ, Phật Bộ;

Năm sắc: Xanh, Đỏ, Vàng, Trắng, Đen

5 mau ngu tri nhu lai

Năm uẩn:

 • Sắc uẩn: là hình sắc thể chất hay chính là thân thô lậu, tức là thân máu, thịt, xương, da, ngũ quan và khí huyết.
 • Thọ uẩn: là các cảm thụ vui, buồn và không vui cũng không buồn.
 • Tưởng uẩn: là sự tưởng tượng, tư duy về hình dáng sự vật sau sự tiếp xúc của căn đối với trần.
 • Hành uẩn: dòng chảy tương tục sinh diệt vi tế trong tâm.
 • Thức uẩn: là trạng thái tâm nhận thức và phân biệt đối với cảnh.

Theo quan kiến Phật giáo, những si mê, phiền não thông thường của con người được chia thành năm loại hay còn gọi là Ngũ độc, bao gồm vô minh, sân giận, kiêu ngạo, tham ái và đố kỵ.

Đạo Phật cho rằng chúng là toàn bộ những yếu tố khiến chúng ta mê đắm trong khổ đau luân hồi và chưa thể đạt được giác ngộ. Song ngược lại, giáo pháp Đức Phật cũng khẳng định với niềm tin xác đáng rằng tâm con người có khả năng chuyển biến những xúc tình và biểu hiện tiêu cực thành những đức tính và phẩm hạnh tích cực.

Năm bộ Phật hay năm bộ giác ngộ chỉ cho năm khía cạnh của thực tại khi đã tịnh hóa các xúc tình tiêu cực kể trên. Trong mối tương quan chuyển hóa từ thân tâm của chúng sinh thành thân tâm Phật. Năm bộ Phật hay Năm bộ giác ngộ là những thực tại hoàn thiện đã tịnh hóa hoàn toàn của năm uẩn, năm đại, sáu căn, sáu thức và sáu trần.

Ngũ phương Phật tượng trưng cho Ngũ uẩn không còn bị chấp thủ trong một bản ngã, gọi là Ngũ trí Như Lai. Ngũ uẩn chuyển hóa thành ngũ trí Như lai, nghĩa là thành những năng lực độ tận chúng sinh .

III, Hình tướng và ý nghĩa Ngũ Trí Phật Như Lai trong Mật Tông:

1, Phật Tỳ Lô Giá Na (Vairochana):

hinh anh tuong ngu tri phat nhu lai dai nhat nhu lai ty lo gia na

Phật Tỳ Lô Giá Na (Vairochana) còn gọi là Đại Nhật Như Lai, ở trung tâm, đức Tì Lô Giá Na tượng trưng Sắc uẩn và cũng là Pháp giới thể tính trí.

Là pháp thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Theo Mạn Đà La của Mật Giáo, Đại Nhật Như Lai là biểu hiện của ánh sáng trí tuệ, có khả năng soi chiếu và diệt trừ bóng tối của vô mình. Ngài ở vị trí trung tâm trong Ngũ Phương Phật.

Theo quan điểm của Phật giáo Đại Thừa, đức Phật Thích Ca Mâu Ni có ba thân lần lượt là pháp thân, báo thân và hóa thân. Sở dĩ Ngài có ba thân là do Ngài là vị Phật lịch sử, đã đản sanh và nhập diệt ở thế giới của chúng ta. Phần thân mà Ngài xuất hiện ở thế giới chúng ta đây là hóa thân của Ngài. Còn thân mà Ngài đã chứng ngộ được gọi là pháp thân với tên gọi là Đại Nhật Như Lai.

Trong đàn tràng Ngũ Phương Phật thì Đức Phật Tỳ Lô Giá Na (Đại Nhật Như Lai) ở vị trí trung tâm, thân Ngài tỏa ra ánh sáng màu trắng, tay kết ấn Chuyển Pháp Luân. Ngài có thệ nguyện tịnh hóa toàn bộ vô minh ảo tưởng và dìu dắt chúng sinh nhập tri kiến thanh tịnh. Ngài là đại biểu cho Pháp giới thể tính trí, nằm trong Phật bộ. Trong bộ tôn tượng Ngũ Phương Phật, Ngài thường được mô tả ngồi trên bảo tòa được tám sư tử nâng đỡ, trong tư thế kim cương. Ngài chính là hiện thân của trí tuệ trong tâm chúng ta, là nền tảng thanh tịnh của các căn, trần, thức.

2, A Súc Bệ Như Lai (Akshobhya):

hinh anh tuong ngu tri phat nhu lai a suc be nhu lai

Đông phương là Phật Bất Động hay A Súc Bệ, tượng trưng Thức uẩn đã chuyển thành Đại viên cảnh trí.

A Súc Bệ Như Lai (Akshobhya), hay Phật Bất Động là một vị Phật được tôn thờ trong Kim Cang thừa và trong Đại thừa, là một trong năm vị Ngũ trí Như Lai của Mật Tông. Theo kinh A Súc Độ thì Tịnh độ của Ngài là Diệu Hỷ quốc ở phía Đông của thế giới Ta Bà. Khi còn là Bồ tát Ngài đã phát nguyện với đức Phật Đại Mục rằng sẽ không nổi tâm sân hận với nhân loại và những con côn trùng nhỏ bé. Do đó Ngài được Đức Phật thọ ký và gọi là A Súc tức là không sân hận, không hận thù.

Trong Ngũ Trí Như Lai, Đức Bất Động Phật A Súc Bệ sẽ xuất hiện nếu chúng ta không nhận ra Đức Đại Nhật Như Lai là Phật.

Ngài A Súc Bệ Như Lai có thân sắc màu xanh dương, an trụ trên bảo tòa được tám Tượng vương nâng đỡ, biểu tượng của Ngài là chày kim cương đơn. Tay trái Ngài trong tư thế thiền định, tay phải kết ấn Xúc địa, được trang hoàng bằng trang sức báo thân và an tọa trong tư thế kim cương. Ngài là hiện thân của trí tuệ bản lai Đại viên cảnh trí, có thể diệt trừ độc tố sân giận của con người.

3, Bảo Sanh Như Lai (Ratnasambhava):

hinh anh tuong ngu tri phat nhu lai bao sanh nhu lai

Nam phương là Phật Bảo Sinh, tượng trưng Thọ uẩn đã chuyển thành Bình đẳng tính trí.

Bảo Sanh Như Lai (Ratnasambhava), hay Bảo Tướng Như lai ngự ở giữa của vòng Nguyệt Luân ở hướng Nam. Ngài lấy phước báu Ma Ni để tích tụ công đức, giúp cho hết thảy ước nguyện của chúng sinh được thành tựu viên mãn. Vị Phật này xưa nay thường được xem là tương đồng với Đức Phật Bảo Tràng ở phương Đông của Mạn Đà La ở Thai Tạng Giới.

Ngài là biểu tượng cho sự tịnh hóa tính kiêu mạn, công hạnh độ sinh, bố thí siêu việt, làm giàu thêm tất cả những gì quý giá nhất. Với Ngài, tất cả chúng sinh bất kể giới tính, chủng tộc, địa vị, điều kiện sống đều quý giá như nhau. Thiền định trí tuệ của Ngài sẽ giúp chúng ta được trưởng dưỡng về đoàn kết, sự hòa hợp hữu tình giữa chúng sinh.

Bảo Sanh Như Lai là chủ của Bảo sinh bộ trong Ngũ Bộ, biểu tượng của Ngài là bảo châu. Ngài an tọa trên bảo tòa được tám Tuấn mã nâng đỡ trong tư thế kim cương. Thân Ngài sắc vàng, được trang hoàng với các trang sức Báo thân. Tay trái Ngài trong tư thế thiền định, tay phải bắt ấn Thí vô úy. Khi những tư tưởng không thanh tĩnh nhiễu loạn tâm trí chúng ta thì trí tuệ thức tỉnh bản lai tức Bình đẳng tính trí có cơ hội được hiển lộ. Bảo sinh Như Lai là đại biểu của Bình đẳng tính trí, Ngài có Đại nguyện là tất cả những gì chúng sinh cần thì Ngài đều cho cả và bình đẳng như nhau vì thế giới của Ngài toàn là báu vật.

4, Phật A Di Đà (Amitabha):

hinh anh tuong ngu tri phat nhu lai a di da nhu lai

Tây phương là Phật A Di Đà, tượng trưng Tưởng uẩn đã chuyển thành Diệu quan sát trí.

Phật A Di Đà (Amitabha), còn có tên gọi khác là Phật Vô Lượng Thọ, Vô Lượng quang, là một trong những vị Phật được tôn sùng trong Phật giáo Đại Thừa. Ngài là tôn chủ của thế giới Cực Lạc ở Tây Phương, quốc độ của Ngài là một nơi trang nghiêm, thanh tịnh và đẹp đẽ. Ngài là vị Phật ở một thế giới khác, chúng ta biết đến đức Phật A Di Đà và cõi nước mà Ngài giáo tượng hóa chúng sinh thông qua lời kể của đức Phật Thích Ca Mâu Ni.

Trong Ngũ Phương Phật, đức Phật A Di Đà thị hiện trong tư thế kim cương, Ngài an tọa trên bảo tòa được tám Khổng tước nâng đỡ. Thân Ngài sắc đỏ, được trang hoàng bằng các trang sức Báo thân. Ngài là đại diện của trí tuệ bản lai Diệu quan sát trí, hai tay Ngài trong tư thế thiền định và có thể loại trừ độc tố tham muốn trong ngũ độc. Bổn nguyện của đức Phật A Di Đà chính là tiếp dẫn và phổ độ chúng sanh, giúp chúng sanh được vãng sanh nơi Tây phương Cực Lạc.

5, Bất Không Thành Tựu Phật (Amoghasiddhi):

hinh anh tuong ngu tri phat nhu lai bat khong thanh tuu nhu lai

Bắc phương là Phật Bất Không Thành Tựu, tượng trưng Hành uẩn đã chuyển thành Thành sở tác trí.

Bất Không Thành Tựu Phật (Amoghasiddhi), hay Bất Không Thành Tựu Như Lai an tọa trên bảo tòa được tám Mệnh lệnh điểu nâng đỡ, trong tư thế Kim Cương. Thân Ngài tỏa ánh sáng xanh lục, là biểu tượng cho sự an bình, vắng lặng xua tan mọi lo lắng sợ hãi. Ngài được trang hoàng bằng tất cả trang sức báo thân. Tay trái ở trong tư thế thiền định, tay phải kết ấn hộ trì. Thế ấn này đại biểu cho khả năng tiêu trừ chướng ngại, hàng phục tật đố kị và bảo vệ hết thảy chúng sinh.

Ngài có thể chuyển hóa sự ghen tị và tật đố kị thành Sở tác trí, là biểu tượng cho công hạnh cứu khổ chúng sinh cùng trí tuệ có thể thành tựu tất cả sở nguyện. Pháp khí của Ngài là chày Kim Cương Thép, là biểu tượng thành tựu viên mãn cho tất cả mọi công hạnh, thường được khắc lên đáy bảo tòa của Đức Phật.Ngài có có mối liên kết đặc biệt với năng lượng và được coi là chủ của Nghiệp Bộ. Bổn nguyện của Ngài là làm đạo sư, tạo phương tiện để chúng sanh thoát khỏi nỗi sợ hãi, thành tựu những nguyện vọng của muôn loài.

Trong chừng mực nhất định thì những cảm xúc ghen tị tích cực có thể khiến con người ta có động lực cạnh tranh để vươn lên tầm cao mới, giúp chúng ta trở nên vĩ đại hơn. Thế nhưng, khi những cảm xúc ghen tị trở nên tiêu cực sẽ khiến chúng ta ganh ghét mọi mục tiêu, mọi đối tượng. Chỉ khi tiêu trừ những cảm xúc tiêu cực thì đây sẽ là phương tiện quy giá để chúng ta được thiện nghiệp vĩ đại và đạt tới sự viên mãn cao hơn.

IV, Ý nghĩa của việc thờ bộ tôn tượng Ngũ Phương Phật

Ngũ Phương Phật là đại diện cho ngũ trí gồm Pháp giới thể tính trí, Diệu quan sát trí, Đại viên cảnh trí, Bình đẳng tính trí, Thành sở tác trí. Các Ngài có thể loại bỏ các độc tố phiền não gồm vô minh, tham muốn, sân giận, kiêu mạn và ghen tỵ. Khi chúng ta thờ tượng Ngũ Phương Phật là để tấm lòng mình luôn hướng thiện đồng thời tạo được nhiều phúc báo. Để Phật tính hiển lộ thì chúng ta phải giải thoát những vô minh ảo tưởng liên quan đến hiện tượng của tám thức.

Khi thờ tượng Ngũ Phương Phật, chúng ta đến với thế giới Phật pháp, quy y Tam Bảo và nhận thấy sự màu nhiệm của Ngũ Trí Như Lai:

 • Tượng Đức Phật Tỳ Lô Giá Na: Ngài có công hạnh giúp chúng anh phát khởi tâm bi mẫn, hòa tâm vào tánh không của vạn vật vạn sự, mở rộng tâm để hội nhập giáo pháp Phật đà. Những phiền não, si mê trói buộc chúng ta vào các cảm xúc tiêu cực,, nếu không có chánh niệm, tri kiến thanh tịnh thì rất khó được thành tựu.

hinh anh tuong ngu phuong phat mat tong 5

 • Tượng Đức Phật A Súc: Bản tâm chúng sanh vốn thanh tịnh trong sáng, do nghiệp chướng vô minh che lấp, làm lu mờ đen tối. Việc tôn thờ tôn tượng, nương nhờ thần lực của Ngài cộng với sự nỗ lực của bản thân sẽ giúp chúng ta tìm lại được bản tánh Trí Huệ Viên Minh của chính mình.

hinh anh tuong ngu phuong phat mat tong 1

 • Tượng Đức Phật Bảo Sanh: Do tham si cố chấp và những phiền não dẫy đầy mà chúng ta không hề biết rằng mọi người đều mang thân tướng và bình đẳng như nhau, đều phải trải qua Sanh, lão, bệnh, tử. Việc tôn thờ Ngũ Trí Phật, nương nhờ Phật Bảo Sanh sẽ giúp chúng ta tìm được bản tính Trí Huệ Bình Đẳng của mình.

hinh anh tuong ngu phuong phat mat tong 2

 • Tượng Đức Phật A Di Đà: Ngài là vị cha lành luôn không ngừng nỗ lực để tiếp dẫn chúng sanh về bến giác và kiến lập thế giới Tịnh Độ. Con người nếu mong muốn sau khi chết được tái sinh về thế giới Cực Lạc thì cần siêng làm việc thiện, điều thiện và thường xuyên xưng tụng danh hiệu Phật A Di Đà. Sau khi được tái sinh đến thế giới Cực Lạc chúng ta sẽ tiếp tục tu hành để thoát khỏi nghiệp báo, được chứng đắc Thánh quả dưới sự dẫn dắt của Phật A Di Đà.

hinh anh tuong ngu phuong phat mat tong 3

 • Tượng Đức Phật Bất Không Thành Tựu: Chúng sanh ít nhiều thiếu thốn, không đủ các nhu yếu cần thiết cho cuộc sống. Ngài là vị Phật sẵn sàng cung ứng tất cả, thỏa mãn những nguyện cầu của chúng sinh nhưng Ngài cần chúng sanh phát tâm bố thí bao la.

hinh anh tuong ngu phuong phat mat tong 4

Trên đây là một số thông tin giúp bạn xác định được Ngũ Phương Phật hay Ngũ Trí Như Lai gồm những ai. Mỗi vị Phật đều mang những ý nghĩa khác nhau, đại diện cho những thế giới khác nhau. Việc tôn thờ chư Phật không chỉ đơn giản là mong các Ngài phù hộ độ trì mà còn giúp chúng ta học tập, thực hành theo lời dạy của các Ngài để thấy sự hoan hỷ trong lòng mình và thấy cuộc sống nhẹ nhàng, đơn giản hơn.

 

XEM THÊM TƯỢNG PHẬT ĐẸP DO ĐIÊU KHẮC TRẦN GIA TÔN TẠO

Mời quý Phật tử hoan hỷ chiêm ngưỡng video tổng hợp những hình ảnh tượng Phật đẹp nhất do điêu khắc Trần Gia tôn tạo nhé.

 

Nhận xét tích cực từ quý khách hàng của cơ sở điêu khắc tượng Phật Trần Gia:

co so dieu khac tuong phat dep composite tran gia 2

co so dieu khac tuong phat dep composite tran gia 1

co so dieu khac tuong phat dep composite tran gia 1 1

co so dieu khac tuong phat dep composite tran gia 5

Mời quý Phật tử cùng chiêm ngưỡng hết các mẫu tượng Phật đẹp nhất do điêu khắc Trần Gia tôn tạo nhé:


* Tượng Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni

mau tuong phat composite dep nhat noi thinh mua ban tuong phat o ha noi tphcm 23

* Tượng Phật Bà Quan Thế Âm Bồ Tát

tuong phat ba quan the am bo tat 3

* Tượng Phật Địa Tạng Vương Bồ Tát.

tuong dia tang vuong bo tat ngoi de thinh nhua composite dieu khac tran gia 8 1

* Tượng Phật Văn Thù Sư Lợi – Phổ Hiền Bồ Tát .

mau tuong phat pho hien bo tat dep tong hop hinh anh tuong phat dep nhat 4

* Tượng Phật A Di Đà.

hinh anh tuong phat a di da composite dep nhat 10

* Tượng Đạt Ma Sư Tổ.

tuong dat ma su to nhua composite dieu khac tran gia 5

* Tượng Phật Di Lặc Bồ Tát.

tuong phat di lac bo tat nhua composite dieu khac tran gia 3

* Tượng Tiêu Diện Đại Sĩ – Vi Đà Hộ Pháp.

tuong vi da ho phap tieu dien dai si tieu dien ho phap nhua composite dieu khac tran gia 5

 

CƠ SỞ ĐIÊU KHẮC TRẦN GIA.

Chuyên Tư Vấn – Thiết Kế – Thi Công Các Công Trình Nghệ Thuật

Đa Dạng Kích Thước – Đa Dạng Chất Liệu .

Trụ sở chính : 27 Đường số 1, khu phố 5, P. Hiệp Bình Phước, Q. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh

Lâm Đồng : 57 Nguyễn Chí Thanh, Nghĩa Lập, Đơn Dương, Lâm Đồng

Website : dieukhactrangia.com

Hotline : 0931.47.07.26

​Email : [email protected]

Trả lời