Sự tích Phổ Hiền Bồ Tát là ai? – 15+ Hình ảnh Phổ Hiền Bồ Tát đẹp nhất

sự tích ý nghĩa phổ hiền bồ tát là ai

Phổ Hiền Bồ Tát, vị thần tượng trưng cho lễ, nghi sự đức độ và tự nguyện. Ngài còn được gọi với nhiều tên gọi khác là Phổ Hiền Như Lai Vương,Quan Âm Phổ Hiền…

Tuy nhiên, rất nhiều Phật tử vẫn còn thắc mắc Bồ Tát Phổ Hiền là ai? Hay Phật Phổ Hiền Bồ Tát là ai? Sự tích về Phật Phổ Hiền Bồ Tát ra sao? Hãy cùng Trần Gia tìm hiểu ngay nhé.

I, Tìm hiểu sự tích Phật Phổ Hiền Bồ Tát:

1, Phổ Hiền Bồ Tát là ai?

sự tích ý nghĩa phổ hiền bồ tát là ai

Ngài Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát chính là một trong sáu vị Đại Bồ Tát rất quan trọng của Phật giáo Đại Thừa.

Trong Bộ Tượng Hoa Nghiêm Tam Thánh, vị Phật Phổ Hiền Bồ Tát cùng với Đức Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát thường đứng thị giả hai bên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni.

Chúng ta thường thấy tranh tượng vị Phật cưỡi voi trắng, Ngài chính Phật Bồ Tát Phổ Hiền đại diện cho Lý, Định, Hạnh của Chư Phật. Vì vậy, Ngài còn được gọi là Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát.

2, Ý nghĩa thờ Phật Phổ Hiền Bồ Tát:

sự tích ý nghĩa phổ hiền bồ tát là ai

Phật Phổ Hiền Bồ Tát – vị thần tượng trưng cho lễ nghi sự đức độ và tự nguyện. Ngài còn được gọi với nhiều tên gọi khác là Phổ Hiền Như Lai Vương, Phổ Hiền Vương Bồ Tát, Mẹ Phổ Hiền Bồ Tát

Phổ Hiền dịch âm là Tam-mạn-đà Bạt-đà-la, hoặc Tam-mạn-đà Bạt-đà (Samntabhadra). Phổ là biến khắp, Hiền là Đẳng Giác Bồ-tát. Phổ Hiền là vị Bồ Tát Đẳng Giác, Ngài năng lực hiện thân khắp mười phương tám hướng, tùy mong cầu của chúng sanh mà hiện thân hóa độ.

Trong Phật Giáo Đại Thừa, Ngài là một trong những vị Bồ Tát quan trọng. Theo kinh Pháp Hoa, ngài là vị Bồ Tát ở quốc độ của Phật Bảo Oai Đức Thượng Vương Như Lai, nằm về phía Đông cõi Ta Bà, nghe thế giới này thuyết kinh Pháp Hoa liền lãnh đạo 500 vị Đại Bồ Tát đến nghe pháp và phát tâm hộ trì chánh pháp của Đức Phật Thích Ca.

Đức Phật Phổ Hiền Bồ Tát được xem là người hộ vệ của những ai tuyên giảng đạo pháp và đại diện cho “Bình đẳng tính trí” có nghĩa là trí huệ thấu hiểu cái nhất thể của sự đồng nhất và khác biệt

Phổ Hiền Bồ Tát cưỡi voi trắng sáu ngà tượng trưng cho sự chiến thắng sáu giác quan, cho trí tuệ vượt mọi chướng ngại.

3, Phổ Hiền Bồ Tát là nam hay nữ?

sự tích ý nghĩa phổ hiền bồ tát là ai

Bổ Tát Phổ Hiền đã trải qua hằng hà sa số kiếp để thành Phật, có kiếp Ngài hiện thân là nam, kiếp khác lại hiện thân là nữ.

Theo quan niệm Phật giáo, những đấng tu tập đã Giác Ngộ thì không còn phân biệt nam nữ nữa.

4/ Phổ Hiền Bồ Tát trong Tây Du Ký:

Phổ Hiền là vị Bồ Tát tượng trưng cho Đại Hạnh cao thượng, thú cưỡi của Ngài là Lục Nha Bạch Tượng ( voi trắng sáu ngà), sáu chiếc ngà này đại diện cho sáu đức tính người tu hành cần có: giữ giới, nhẫn nại, bố thí, thiền định, tinh tấn, trí huệ.

Trong tác phẩm Tây Du Ký, Lục Nha Bạch Tượng đã hạ phàm thành yêu tinh và là một trong ba vị Đại Vương có pháp thuật cao siêu tại Sư Đà Thành, với dã tâm ăn thịt Đường Tam Tạng để được trường sinh bất lão những đã bị Phổ Hiền Bồ Tát kịp thời đến thu phục.

II, Sự tích Ngài Phổ Hiền Bồ Tát:

sự tích ý nghĩa phổ hiền bồ tát là ai

Khi chưa xuất gia học đạo, đức Phổ Hiền còn làm con thứ tư của vua Vô Tránh Niệm, tên là Năng-đà-nô. Nhờ phụ vương khuyên bảo nên Thái Tử mới phát tâm cúng dường Phật Bảo Tạng và chúng sanh trong 3 tháng.

Lúc ấy có quan đại thần Bảo Hải thấy vậy, khuyên rằng: “Nay Điện Hạ có lòng làm được việc công đức rất tốt như thế, xin hãy hồi hướng về đạo Vô Thượng Bồ Đề mà cầu được thành Phật, hơn là cầu sự phước báu hữu lậu nơi cõi Nhơn, Thiên, vì cõi ấy còn ở trong vòng sinh tử”.

Thái tử Năng-đà-nô nghe quan đại thần khuyên bảo như vậy, liền bạch với Phật Bảo Tạng rằng: “Bạch Đức Thế Tôn! Nay tôi có món công đức cúng dường Ngài và đại chúng trong 3 tháng, xin hồi hướng về đạo Vô Thượng Chánh Giác, nguyện phát tâm Bồ Đề, tu hạnh Bồ Tát mà giáo hóa mọi loài chúng sanh được thành Phật đạo; và nguyện được cõi Phật rất thanh tịnh trang nghiêm, bao nhiêu những sự tốt đẹp và sự giáo hóa chúng sanh đều y như thế giới của Đức Phổ Hiền Như Lai vậy”.

Đức Bảo Tạng Như Lai nghe Năng-đà-nô thái tử phát nguyện như vậy liền thọ ký rằng: “Hay thay! Hay thay! Ngươi phát thệ nguyện rộng lớn, muốn độ hết thảy chúng sanh đều thành Phật đạo. Trong khi tu Bồ Tát đạo, dùng trí kim cang mà phá nát các núi phiền não của mọi loài chúng sanh, vì vậy nên ta đặt hiệu ngươi là Kim Cang Trí Huệ Quang Minh Công Đức, trãi hằng sa kiếp làm nhiều công việc Phật sự rất lớn, rồi đến thế giới Bất Huyền ở phương Đông mà thành Phật, hiệu là Phổ Hiền Như Lai, chừng đó những sự tốt đẹp trang nghiêm của ngươi đã cầu nguyện thảy đều như ý”.

Khi đức Bảo Tạng Như Lai thọ ký rồi, tự nhiên giữa hư không có nhiều vị Thiên Tử ở các cõi Trời đem đủ thứ bông thơm đẹp đến mà cúng dường và đồng thinh khen ngợi.

Thái tử Năng-đà-nô nhờ công đức đó nên sau khi mạng chung, sanh ra các thân khác và các đời khác, kiếp nào cũng nhớ lời thệ nguyện mà chăm làm Phật sự và hóa độ chúng sanh, để cầu cho mau chóng viên mãn những gì mình đã ao ước, phát nguyện.

Bởi ngài có lòng tu hành tinh tấn như vậy nên đã thành Phật ở cõi Bất Huyền và nay hóa thân vô số ở trong các thế giới mà giáo hóa chúng sanh.

III, Thờ Phổ Hiền Bồ Tát:

sự tích ý nghĩa phổ hiền bồ tát là ai

Cách thờ Phổ Hiền Bồ Tát có nhiều ý nghĩa và thay đổi tuỳ thuộc vào các Tông Phái cũng như Quốc gia khác nhau.

Ở Tây Tạng, có thời người ta thờ ngài như là Nhiên Đăng Cổ Phật (Adi Buddha), nhưng hiện nay chỉ còn những tín đồ của tông Ninh Mã (Nyingma) giữ lối thờ phụng đó. Một vài phái Mật Tông ở vùng Hy Mã Lạp Sơn cho rằng chính vị Bồ Tát này chứ không phải Đại Nhật Phật là đấng sáng tạo ra Mật Tông Phật Giáo, trong đó tín đồ tìm cách hồi thông và hợp nhất với thần linh.

Ở Trung Hoa, Bồ Tát Phổ Hiền hầu như luôn luôn được thờ chung với Phật Thích Ca và Bồ Tát Văn Thù. Tại đây, Phổ Hiền Bồ Tát được xem là một trong bốn Đại Bồ Tát, trú xứ của Phổ Hiền Bồ Tát là núi Nga Mi, nơi Bồ Tát lưu trú sau khi cỡi voi trắng 6 răng từ Ấn Độ sang Trung Quốc (6 răng ngụ ý 6 độ – 6 phương pháp tu hành để đạt tới cõi Niết Bàn; 4 chân biểu thị 4 điều như ý, 4 loại thiền định).

Tại Nhật Bản và nhiều vùng khác ngài cũng được thờ phượng qua hình tướng mật nhiệm Fugen Emmei Bosatsu (Phổ Hiền Dương Mệnh Bồ Tát).

Trong hệ thống Ngũ Phật, Phổ Hiền Bồ Tát được xem là ở trong nhóm thuộc Phật Đại Nhật (Vairocana). Biểu tượng của Bồ Tát Phổ Hiền là ngọc như ý, hoa sen, có khi là trang sách ghi thần chú của Bồ Tát.

Trong Kim Cương Thừa, tên Phổ Hiền Bồ Tát được sử dụng chỉ Bản Sơ Phật (ādi-buddha), hiện thân của Pháp Thân (dharmakāya). Vị Phổ Hiền này (không phải vị Đại Bồ Tát) được vẽ với màu xanh đậm, tượng trưng cho tánh Không. Tranh tượng cũng vẽ Phổ Hiền Bồ Tát hợp nhất với nữ thần sắc trắng, tượng trưng cho sự nhất thể. Trong phép Đại Thủ Ấn (mahāmudrā), thân của Phổ Hiền Bồ Tát là Báo Thân (saṃbhogakāya) và đóng một vai trò trung tâm.

Phổ Hiền Bồ Tát cũng thường xuất hiện trong bộ Thích Ca Tam Tôn (Sakya Shanzon) cùng với Phật Thích Ca và Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi như đã nói trên. Ngài đứng bên phải, còn ngài Văn Thù đứng bên trái và có khi được vây quanh bởi 16 Thiên Thần bảo vệ cho kinh Bát Nhã.

Ngài thường xuất hiện như một Bồ Tát với vương miện và y trang đầy ắp châu báu như một ông hoàng, và trong nhiều tranh ảnh, tượng, ngài cỡi voi trắng 6 ngà; voi trắng tượng trưng cho chiến thắng 6 giác quan. Pháp khí của ngài cũng chính là biểu tượng cho sự chiến thắng sáu giác quan. Pháp khí là viên bảo châu mà ngài thường cầm nơi tay trái, hoặc tay phải cầm hoa sen, trên đóa hoa là viên bảo châu. Trong nhiều biểu tượng, một trong hai bàn tay ngài bắt ấn với ngón cái và ngón trỏ chạm nhau thành hình tam giác. Trong những hình ảnh khác, ngài cầm cuộn kinh hay Kim Cương Chử nơi tay trái.

 

One thought on “Sự tích Phổ Hiền Bồ Tát là ai? – 15+ Hình ảnh Phổ Hiền Bồ Tát đẹp nhất

  1. Pingback: Mặt Phật Phổ Hiền Bồ Tát. Phật bản mệnh Phổ Hiền tuổi Thìn, Tỵ

Trả lời