I/ Đức Phật Mục Kiền Liên là ai? Sự tích Ngài Mục Kiền Liên cứu mẹ.

Lịch sử Mục Kiền Liên tôn giả là một vị tỳ kheo trong thời kỳ Đức Phật Thích Ca còn tại thế, Ngài sinh khoảng năm 568 và mất khoảng năm 484 TCN.

Bồ Tát Mục Kiền Liên chính là một trong mười vị đại đệ tử đứng đầu trong hàng chúng đệ tử của Đức Phật, Ngài đã đắc chứng A La Hán cùng với sự giải thoát và giác ngộ viên mãn.

Tiểu sử Mục Kiền Liên là nhân vật lịch sử có thật đã được nhân loại công nhận và có nhiều sổ sách ghi chép, Ngài có ảnh hưởng lớn trong thời kỳ Đức Phật còn tại thế.

Sự tích Mục Kiền Liên cứu mẹ là hiện thân cho hạnh nguyện cứu mẹ thoát khỏi cảnh khổ, chính là hình ảnh gương mẫu tiêu biểu cho hiếu đạo của người con.

Mẹ Mục Kiền Liên là bà Thanh Đề, lúc còn sống chẳng những không tin mà còn phá hoại, hủy báng Tam Bảo, lúc chết đã bị đày xuống Địa Ngục.

Đại hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát khi đó đã chứng quả La Hán, được khai mở Phật nhãn, pháp nhãn, huệ nhãn, đắc được ngũ căn lục thông nên đã nhìn thấy mẹ mình đang đọa lạc cõi Địa Ngục thống khổ và tôn giả đã mang cơm đến cho mẹ mình.

Bà Thanh Đề vì tâm tham quá nặng nề, nghiệp chướng lại sâu dày nên không thể ăn được cơm của Mục Kiền Liên dâng.

Mục Kiền Liên tuy thần thông đệ nhất nhưng không giúp được mẹ, đã thưa với Đức Phật và làm y theo lời Đức Phật dạy đã giải thoát được thân mẫu của Ngài.

Hình ảnh Ngài Mục Kiền Liên tìm mẹ báo hiếu đã trở thành hình ảnh hiếu đạo trong Phật giáo sau này, lễ Vu Lan đã ra đời nương theo câu chuyện của Ngài.

II/ Cải lương Mục Kiền Liên:

Cũng từ câu chuyện Mục Kiền Liên cứu mẹ, người ta đã dựng lên nhiều bộ phim, cải lương, nhạc karaoke… để ca ngợi và lưu truyền câu chuyện này.

Xem phim Mục Kiền Liên cứu mẹ.

Cải lương Mục Kiền Liên cứu mẹ.

Nhạc Mục Kiền Liên cứu mẹ – Tân Nhàn.

III/ Kinh Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát cứu mẹ báo hiếu:

Mời quý Phật tử hoan hỷ nghe kinh Phật Mục Kiền Liên báo hiếu mp3.

Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát.

Kinh Mục Kiền Liên sám pháp – sám Mục Kiền Liên.

Kinh Mục Kiền Liên Thanh Đề.

Mời quý Phật tử hoan hỷ chiêm ngưỡng hình ảnh tượng Ngài Mục Kiền Liên Bồ Tát rất đẹp.

 

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.